ครม. อนุมัติเงิน 1,190 ล้าน เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2565

ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ภาพจากทวิตเตอร์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ประชุม ครม.อนุมัติเงิน 1,190 ล้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมในพื้นที่ กทม.และ 15 จังหวัด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายเงิน ช่วยเหลือ   ผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 เพิ่มเติม สำหรับกรณีพื้นที่ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 29  ตุลาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ 15 จังหวัด

ได้แก่ ชุมพร ตรัง นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี และอ่างทอง ซึ่งต้องไม่เป็นครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 ตามมติ ครม. (29 พฤศจิกายน 2565) จากการสำรวจเบื้องต้น มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ กทม. และ 15 จังหวัด  จำนวน 237,048 ครัวเรือน วงเงิน  1,190.46 ล้านบาท

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การเยียวยาฯ ในกรณีที่ประสบอุทกภัย 24 ชั่วโมง – 7 วัน  จำนวน  193,802 ครัวเรือน อัตราจ่าย  5,000 บาท  วงเงิน  969.01 ล้านบาท  เกินกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน จำนวน 40,808 ครัวเรือน อัตราจ่าย 5,000 บาท วงเงิน 204.04 ล้านบาท เกินกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน จำนวน  2,265  ครัวเรือน อัตราจ่าย  7,000 บาท วงเงิน  15.86 ล้านบาท เกินกว่า 60 วัน  จำนวน 173  ครัวเรือน อัตราจ่าย 9,000 บาท วงเงิน 1.56 ล้านบาท

Advertisement

อย่างไรก็ตาม ครม.เคยมีมติให้ความช่วยเหลือไว้แล้วแต่ยังคงมีประชาชน ที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และการระบายน้ำ ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2565  – 31 มกราคม 2566 โดยเป็นจังหวัดที่เคยได้รับความช่วยเหลือตามมติ ครม. ( 29 พ.ย. 65 ) แต่คนละพื้นที่จำนวน 10  จังหวัด

ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร อ่างทอง ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ระนอง สตูล สุราษฎร์ธานีและชุมพร และจังหวัดที่ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ กทม. ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พัทลุง ยะลา และสงขลา

จึงได้อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝน 2565  เพิ่มเติม  เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำรวจ หรือผู้ประสบภัยยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือภายใน 30 วัน และให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ ธนาคารออมสิน เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรืมีมติอนุมัติ ด้วย