ประยุทธ์ เซ็นขยาย สถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จังหวัดใต้อีก 3 เดือน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ศูนย์ภาพเครือมติชน

ประยุทธ์ เซ็นขยายสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จังหวัดใต้อีก 3 เดือน แก้ปัญหาความไม่สงบ

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ จ.นราธิวาส ยกเว้น อ.ศรีสาคร อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง และ อ.สุคิริน จ.ปัตตานี ยกเว้น อ.ยะหริ่ง อ.มายอ อ.ไม้แก่น และ อ.แม่ลาน และ จ.ยะลา ยกเว้น อ.เบตง และ อ.กาบัง ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โดยระบุเหตุผลว่า เนื่องจากมีการประกาศขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถขยายผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสามารถจับกุมตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง รวมทั้งสามารถคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น

แต่ปรากฏว่ายังคงมีการก่อเหตุการณ์ร้ายแรงเพื่อสร้างสถานการณ์ อีกทั้งยังพบแหล่งหลบซ่อนและซ่องสุมกำลังพลเพื่อเตรียมก่อเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากฝ่ายผู้ก่อเหตุรุนแรงยังมีศักยภาพในการปฏิบัติการ

Advertisement

และยังมีความประสงค์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงด้วยการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อทำร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยมุ่งหวังให้เกิดการเกรงกลัว อันเป็นการกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนจนไม่อาจดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

จึงสมควรขยายระยะเวลาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของรัฐและของบุคคล ซึ่งจำเป็นต้องใช้มาตรการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการแก้ไขปัญหาให้ยุติลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ จ.นราธิวาส ยกเว้น อ.ศรีสาคร อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง และ อ.สุคิริน จ.ปัตตานี ยกเว้น อ.ยะหริ่ง อ.มายอ อ.ไม้แก่น และ อ.แม่ลาน และ จ.ยะลา ยกเว้น อ.เบตง และ อ.กาบัง ออกไปอีกเป็นเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ประยุทธ์ เซ็นขยาย สถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จังหวัดใต้อีก 3 เดือน

Advertisement