มัดรวม ครม.เศรษฐา อนุมัติงบฯกลางส่งท้ายปี’66 วงเงิน 3,356 ล้าน

ครม.เศรษฐา อนุมัติงบกลางส่งท้ายปี 66 วงเงิน 3,356 ล้าน

ครม.เศรษฐาอนุมัติงบกลางปี’66 ส่งท้ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 จำนวน 6 โครงการ วงเงิน 3,356,335,500 บาท

วันที่ 27 กันยายน 2566 รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นการประชุม ครม.นัดสุดท้ายของปีงบประมาณ 2566 ก่อนเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ในปี 2567 ได้อนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,356,335,500 บาท

1.อนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 1,024,414,000 บาท

2.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. เพิ่มเติมจำนวน 11,996,000 บาท

3.อนุมัติงบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2566 เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2564 วงเงิน 1,034,982,000 บาท

4.อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวนทั้งสิ้น 397,120,300 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบฯเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1/2566 (กลุ่มใหม่)

5.อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) จำนวน 3,320 อัตรา จำนวน 346,726,400 บาท

6.อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นเงิน 541,096,800 บาท ให้กรุงเทพมหานครตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แบ่งออกเป็นเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเงิน 518,718,200 บาท และเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เป็นเงิน 22,378,600 บาท