หวยแพง ประยุทธ์ แก้ปัญหา ตั้งคณะกรรมการฯ รายงานผลตรงนายกรัฐมนตรี

โฆษกรัฐบาลเผย “นายกฯ” จริงจังแก้ปัญหาลอตเตอรี่เกินราคา แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดฯ มอบ “อนุชา” เป็นประธานตรวจสอบข้อเท็จจริง รายงานผลการดำเนินการต่อนายกฯ/ครม.

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามและต้องการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาแพงอย่างจริงจัง

ล่าสุด นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ โดยมี อำนาจ หน้าที่ ดังนี้

 • ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการเสนอขาย หรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่ง
 • รายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
 • เชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐและบุคคล เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหา
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

สำหรับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

  1. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
  2. นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ
  3. อัยการสูงสุด
  4. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ
  5. ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ
  6. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการ
  7. ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ
  8. ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นกรรมการ
  9. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการ
  10. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ
  11. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ
  12. อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นกรรมการ
  13. เลขาธิการกองอำนวยการความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นกรรมการ
  14. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นกรรมการ
  15. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการ
  16. ผู้อำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
  17. ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ
  18. รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ
  19. ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน เป็นกรรมการและเลขานุการ
  20. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ
  21. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ มีหน้าที่และอำนาจ ในตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล, เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล

รายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี, เชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐและบุคคล เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหา

Advertisement

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม, ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น

สำหรับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ.2547 หรือตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีกำชับคณะกรรมการฯ ให้ทำงานทันที โดยให้ตรวจสอบหาถึงสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาลอตเตอรี่ขายเกินราคาด้วย เพราะนายกรัฐมนตรีต้องการให้เกิดความเป็นธรรมทั้งแก่ผู้ซื้อและผู้ขายด้วย