ราชกิจจา ประกาศ แต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการระดับอธิบดี

ราชกิจจานุเบกษาฯ-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการระดับอธิบดี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังนี้

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงการคลัง พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพากร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพสามิต

2.นายลวรณ แสงสนิท พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพสามิต และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพากร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป