ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง 5 ราย

ราชกิจจานุเบกษาฯ-ประกาศราชกิจจาฯ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 5 ราย

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 128/ 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 จึงแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 5 ราย ดังนี้

  1. จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ
  2. สิบเอก คิมหันต์ ตลับนาค
  3. นายพิศณุพงศ์ สิทธิโชคแก้วมูล
  4. นายอริย์ธัช ชาติอาริยะพงศ์
  5. นายอานนท์ แสนน่าน

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565  เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี