เวนคืนบางกร่าง-บางใหญ่ ตัดถนนใหม่เชื่อม “สะพานนนทบุรี1-กาญจนาฯ”

เวนคืนบางกร่าง-บางใหญ่

ครม.อนุมัติกรมทางหลวงชนบทเวนคืนที่ดิน 160 ไร่ “อ.บางกร่าง-เมืองนนท์ -บางใหญ่“ สร้างถนนใหม่ 6-8 เลน เชื่อมสะพานนนทบุรี 1 ทะลุถนนกาญจนาภิเษก วงเงิน 4 พันล้าน แก้รถติด เสร็จปี’67

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี ตำบลบางเลน และตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. …. 

ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี ตำบลบางเลน และตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างทางหลวงชนบท ตามโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนนนทบุรี 1 (สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์) กับถนนกาญจนาภิเษก 

แผนที เวนคืนบางกร่าง-บางใหญ่ สะพานเชื่อมนนทบุรี1

เนื่องจากปัจจุบันการจราจรในพื้นที่บนเส้นทางของถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนนครอินทร์ ถนนราชพฤกษ์ ถนนกาญจนาภิเษก และจุดตัดทางแยกต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง มีสภาพติดขัดค่อนข้างมาก มีสาเหตุจากปริมาณรถส่วนหนึ่งต้องเดินทางผ่านถนนสายหลักเดิม เพื่อมุ่งสู่พื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 

แต่เนื่องจากถนนสายหลักเดิมมีปริมาณการจราจรเกินความจุของถนนที่จะสามารถรองรับได้ จึงเป็นเหตุให้เกิดสภาพการจราจรติดขัดต่อเนื่องและสะสมเป็นบริเวณกว้าง ประกอบกับกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนนนทบุรี 1 เสร็จแล้ว จะก่อให้เกิดปริมาณจราจรเข้ามาใช้เส้นทางโดยรอบมากขึ้น

เพื่อบรรเทาปัญหาสภาพการจราจรติดขัด และอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่ง อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค รวมถึงเพิ่มอัตราความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางบนโครงข่ายถนนโดยรอบพื้นที่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนถนนดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายระบบคมนาคมระดับพื้นที่และภูมิภาค รองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเจริญเติบโตของเมือง จึงจำเป็นต้องสร้างโครงการ

Advertisement

ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ และทำการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจในการดำเนินโครงการ พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 1,152.23 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) มีค่า 16.60% อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 1.45 ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมในการดำเนินการ

ลักษณะของโครงการเป็นถนนก่อสร้างใหม่ ขนาด 6 – 8 ช่องจราจร ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.25 เมตร ชนิดผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทางเท้ากว้าง 3.75 เมตร เกาะกลางแบบยกกว้าง 3.00 เมตร เขตทางกว้าง 30.00 – 50.00 เมตร มีระยะทางประมาณ 3.827 กม.

มีที่ดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 160 ไร่ จำนวน 340 แปลง มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 220 รายการ ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการประมาณ 4,032.00 ล้านบาท แยกเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 15 ล้านบาท ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 2,396 ล้านบาท ค่าก่อสร้างประมาณ 1,621 ล้านบาท โดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2567