กางแผนป้องกัน-อำนวยความสะดวก 3 ระยะ เดินทางช่วงปีใหม่

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท เผยแผนป้องกัน-ลดความเสี่ยงการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 3 ช่วง “ช่วงเตรียมความพร้อม-ควบคุมเข้มข้น-หลังเทศกาล” 

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีการเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนเป็นจำนวนมาก กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้คำนึงถึงความสำคัญในการป้องกันและลดความเสี่ยงระหว่างการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.2564-4 ม.ค.2565) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีแผนในการดำเนินการ ดังนี้

ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ (ระหว่างวันที่ 14 – 28 ธ.ค.2564)

 • ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกปลอดภัย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณจราจรให้ครบถ้วน
 • ตรวจสอบปรับปรุงป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงไฟสัญญาณจราจรในเส้นทางลัดทางเลี่ยงและเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 • วางแผนการดำเนินงานในบริเวณโครงการก่อสร้างหรือบูรณะถนนและสะพานให้สอดคล้องกับช่วงเทศกาล พร้อมเร่งเตรียมความพร้อมคืนพื้นผิวจราจรให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
 • ตรวจสอบเตรียมความพร้อมระบบสายด่วน 1146, ระบบ CCTV, ระบบวิทยุสื่อสาร และระบบ Conference
 • ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การอำนวยความสะดวกและปลอดภัยของ ทช.ผ่านช่องทางต่าง ๆ

ช่วงควบคุมเข้มข้น (ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2564 – 4 ม.ค.2565)

 • คืนพื้นผิวจราจรพร้อมหยุดการดำเนินงานในบริเวณโครงการก่อสร้างหรือบูรณะถนนและสะพาน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจรให้ครบถ้วน
 • จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ประจำสายด่วน 1164, CCTV, ระบบวิทยุสื่อสาร และระบบ Conference
 • จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
 • จัดชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ติดตั้งสัญญาณไฟแจ้งเตือนบริเวณจุดเสี่ยง ทางลาดชัน และบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พร้อมเข้าเก็บข้อมูลจุดที่เกิดอุบัติเหตุ

ช่วงหลังเทศกาล (ระหว่างวันที่ 5 ม.ค. – 5 ก.พ. 2565)

 • รวบรวมสรุปข้อมูลอุบัติเหตุ วิเคราะห์ ประมวลผล พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข/ป้องกัน
 • สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง/แก้ไข จุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุช่วงควบคุมเข้มข้น
 • เร่งดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข (ระยะสั้น) จุดที่เกิดอุบัติเหตุให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางของกรมทางหลวงชนบทหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน
กรมทางหลวงชนบท 1146 หรือ เว็บไซต์ www.drr.go.th