กรมน้ำฯ หนุนโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำใน จ.อุบลราชธานี

กรมน้ำฯ หนุนโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ

โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน้อย โดยกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งและน้ำเพื่อใช้ในภาคการเกษตรซึ่งมีพื้นที่กว่า 300 ไร่

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน้อย ในพื้นที่บ้านยางน้อย หมู่ที่ 1 ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2547 เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงทราบถึงความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพของประชาชน จึงพระราชทานให้ความช่วยเหลือประชาชนเหล่านั้นให้มีแหล่งอาหารเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน้อย โดยแบ่งพื้นที่จากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย จำนวน 210 ไร่ และในเวลาต่อมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทูลเกล้าถวายพื้นที่ป่าโปร่งอีกจำนวน 100 ไร่ รวมเป็นพื้นที่โครงการจำนวน 310 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานและเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย ทรงให้ผู้บริหารโครงการรับประชาชนที่เดือดร้อนเข้ามาทำงานในโครงการฯ โดยไม่ทรงคิดถึงเรื่องของผลกำไรจากการดำเนินงานเหนือกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนของพระองค์ จนมีพระราชดำรัสถึงเรื่องนี้ว่า “…ขาดทุนของฉัน คือกำไรของแผ่นดิน…”

แหล่งน้ำเดิมที่สนับสนุนกิจกรรมภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน้อย เกิดสภาพตื้นเขิน มีน้ำเก็บกักไม่เพียงพอต่อการใช้งานภายในโครงการซึ่งเน้นผลิตผลด้านการเกษตร สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 ได้สนับสนุนโครงการเพื่อทำการขุดลอกแหล่งน้ำ จำนวน 5 ไร่ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน้อย ใช้เวลาในการดำเนินการปรับปรุงโครงการแหล่งน้ำตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 จึงแล้วเสร็จ ซึ่งมีทั้งการขุดลอกสระน้ำจำนวน 3 แห่ง ความลึกระดับเก็บกัก 3.50 เมตร มีความจุในการเก็บกักน้ำเกือบ 80,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถสร้างประโยชน์ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยางน้อยตามพระราชดำริทั้งการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ ตลอดจนการสร้างประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชนจำนวน 445 ครัวเรือนในพื้นที่การเกษตรจำนวนกว่า 300 ไร่


นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “ในฐานะที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ มีโอกาสได้เห็นการปฏิบัติงานของประชาชนในโครงการฯ ทุกคนต่างล้วนดีใจที่มีโอกาสมาทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน้อย นอกจากจะได้รับความรู้ในวิธีการเพาะปลูกที่ถูกต้องแล้ว ยังมีรายได้จากการเข้ามาปฏิบัติงานในโครงการนี้ที่ถือว่าเป็นโครงการของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ประชาชนเหล่านั้นต่างเทิดทูนพระองค์ด้วยความจงรักภักดียิ่งชีวิต….”