ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 การนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการศึกษา กล่าวให้การต้อนรับและมอบโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี  และคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในปีการศึกษา 2566 นี้ มีนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) รวม 455 คน ประกอบด้วย นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน 83 คน นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี 230 คน และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 142 คน ทั้งนี้ ในภาคเช้า เป็นกิจกรรม “ รักน้อง คล้องใจ…นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ”  พร้อมรับชมวีดิทัศน์แนะนำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรับมอบโอวาทจากคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่สโมสรนักศึกษาฯ จากนั้น เป็นการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ ในหัวข้อ “ การให้บริการและสวัสดิการนักศึกษา และการให้บริการ

ทรัพยากรสารนิเทศฯ ” โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ สำหรับช่วงเสวนา “ ชีวิตคิดบวก” เป็นการแชร์ประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัย โดย “ หมอเจี๊ยบ แพทย์หญิงลลนา ก้องธรนินทร์ ” แพทย์เฉพาะทาง แผนกฉุกเฉินและประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Let’s Be Heroes และกิจกรรม “ รู้จักกันไว้…สโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสโมสรนักศึกษาคณะ ” จากนั้น ในช่วงบ่ายเป็นการแยกฐานพบคณะและอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาใหม่ ตามลำดับ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นับเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นกิจกรรมสำคัญของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ รายละเอียดหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน ตลอดจนบริการต่างๆ  อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ช่วยให้นักศึกษาใหม่ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งภายในรั้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และการใช้ชีวิตในสังคม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งขึ้นจากพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อสานต่อพระราชปณิธานและเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนและการวิจัยที่สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมที่มีจิตในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่น ก่อนคิดถึงประโยชน์ของตัวเองพร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา ความมุ่งมั่นและด้วยความเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิต ในสังคมอีกทั้งเป็นสถาบันที่ให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลแก่ประชาชนอย่างไม่หวังผลกำไรโดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ