UAC เดินกลยุทธ์ ‘หนุนพลังงานสะอาด’ ต่อยอดธุรกิจหมุนเวียน

UAC เดินกลยุทธ์ ‘หนุนพลังงานสะอาด’ ต่อยอดธุรกิจหมุนเวียน

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNEP ประเมินว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของโลกกว่าครึ่งหนึ่งต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ ทว่าตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษ การเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากร การค้าโลก และการขยายตัวของเมือง ส่งผลให้มนุษย์ใช้ทรัพยากรของโลกมากกว่าการทดแทนได้ตามธรรมชาติ

ที่ผ่านมา มนุษย์เผชิญกับภัยธรรมชาติมากมายที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งของภัยพิบัติดังกล่าว เกิดจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานที่ไม่สามารถรองรับความต้องการได้ ดังนั้นมนุษย์จึงจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานใหม่อย่าง ‘พลังงานสะอาด’ เพื่อใช้ทดแทนแหล่งทรัพยากรที่มีจำกัดและกำลังจะหมดไป

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC Global ในฐานะองค์กรที่ผลักดัน ส่งเสริมการรักษาสภาพแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจพลังงานตามนโยบายการทำธุรกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อสร้างความสมดุลในสามมิติ ทั้งด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และผลตอบแทน พร้อมรองรับการดำรงชีวิต รวมถึงลดการสร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของโลก

ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินกิจการสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด โดยบุกเบิกนวัตกรรมก๊าซชีวภาพของไทย ผ่านโรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่น ที่มีกำลังการผลิต 1.5 เมกะวัตต์ และ 3 เมกะวัตต์ ตามลำดับ

โรงงานทั้งสองแห่งนี้มีแนวทางบริหารจัดการลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) ส่งผลให้ไม่มีการปล่อยของเสียหรือมลพิษออกมาจากระบบ รวมถึงสร้างความเข้มแข็งด้านรายได้ให้เกษตรกรในชุมชน จากการที่โรงงานมีความต้องการรับซื้อพืชพลังงาน เช่น หญ้าเนเปียร์ และต้นข้าวโพดที่หักฝักออกแล้ว รวมกันทั้งหมดกว่า 43,000 ตันต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในจังหวัดสุโขทัย โดยนำก๊าซธรรมชาติที่เผาทิ้งในการขุดเจาะน้ำมันดิบมาแปรสภาพได้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) น้ำมันเชื้อเพลิงธรรมชาติ (NGL) และก๊าซเชื้อเพลิง C1 ในการนำมาใช้ทดแทนน้ำมันและถ่านหิน เพื่อให้ความร้อน แสงสว่าง ทั้งยังใช้เป็นเชื้อเพลิงในระบบคมนาคม การขนส่ง ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

รวมถึงเพิ่มความแข็งแกร่งและขยายธุรกิจทางด้านพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 2 แห่งในจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า และโรงไฟฟ้าเสาเถียร ซึ่งมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 6.9 เมกะวัตต์

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีต้นทุน เป็นพลังงานสะอาด และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ดังนั้นจึงลงทุนโซลาร์รูฟท็อป ผ่านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา 2 แห่ง ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีกำลังการผลิต 924.56 กิโลวัตต์ และ 750.20 กิโลวัตต์ ตามลำดับ

UAC Global ในฐานะบริษัทที่ดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนมายาวนาน ได้ผลักดันโครงการแปรรูปเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย RDF3 ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว รวมถึงผนึกกำลังพันธมิตรในพื้นที่ ภายใต้บริษัท PT CAHAYA YASA CIPTA (CYC) ในเมืองซูกาบูมิ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อแปรรูปเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย RDF3 ให้ได้เฉลี่ย 120 ตัน/วัน และส่งมอบให้กับโรงปูน PT SEMEN JAWA บริษัทในเครือ SCG ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาด้านพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน โดยการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง สร้างผลกระทบเชิงบวก เตรียมพร้อมสู่สังคมแห่งการผลิตพลังงานรูปแบบใหม่ ตลอดจนเสริมความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจของประเทศ และต่อยอดธุรกิจแบบหมุนเวียนอย่างยั่งยืน