สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร

สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕  ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยมีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อุปนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ การนี้ ทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึก และฉายพระรูปร่วมกับกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรรมการประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กรรมการประจำส่วนงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เข้าเฝ้าถวายสูจิบัตร จากนั้น พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อุปนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอพระราชทานเบิกศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อกราบทูลเบิกผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และขอเบิกอธิการบดี และคณบดี เพื่อกราบทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ

สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๔- ๒๕๖๕ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ระดับปริญญาเอก ๑๙ ราย ระดับปริญญาโท ๑๗ ราย จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ระดับปริญญาโท ๕ ราย ระดับปริญญาตรี ๑๕๑ ราย จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ระดับปริญญาโท ๕ ราย ระดับปริญญาตรี ๕๘ ราย จากวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ระดับปริญญาตรี ๑๒๕ ราย รวมมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน ๓๘๐ ราย พร้อมทั้งมีบัณฑิตจำนวน ๘ ราย ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งเป็นรางวัลพระราชทานสำหรับบัณฑิตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่สำเร็จการศึกษาโดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละหลักสูตร อีกทั้งมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี และทำกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และจิตอาสา ประกอบด้วย บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน ๒ ราย บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ จำนวน ๒ ราย บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค จำนวน ๒ ราย บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) จำนวน ๑ ราย บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ จำนวน ๑ ราย


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ จากพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ว่าควรมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยทรงมีพระปณิธานให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน และการวิจัยขั้นสูงที่จะสร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ทุกหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ยังขาดแคลนและมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมไทยและนานาชาติ ทั้งด้านการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการเรียนการสอนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังได้บูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการสู่สังคม และการมุ่งเน้นเรื่องความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการเทิดทูนสถาบันหลักของแผ่นดินผสมผสานในการจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ของบัณฑิตในทุกมิติที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และวิสัยทัศน์ในการนำวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศไปใช้ในการดูแลคนไทยทุกคนให้สามารถเข้าถึงสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิตตามพระปณิธาน