กระทรวงแรงงานจับมือไอแอลโอ รุกจ้างงานเยาวชนชายแดนใต้

รุกจ้างงานเยาวชนชายแดนใต้

กระทรวงแรงงานจับมือไอแอลโอ รุกจ้างงานเยาวชนชายแดนใต้ รุกจ้างงานและพัฒนาทักษะเยาวชน เสริมบทบาทเศรษฐกิจสังคมชายแดนใต้

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “การจ้างงานเยาวชนในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย” (Young employment in Thailand’s southern provinces) ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา จังหวัดยะลา

โดยมีนายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายออคตาเวียนโต ปาซารีบู รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และ สปป. ลาว นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา พ.อ.วินัย จันละเอียด รอง ผบ.ฉก.ยะลา ผู้แทน ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า นายวราวุธ ช่วยเกิด ปลัดจังหวัดยะลา นายอาคม คุ้มหมู่ แรงงานจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วม ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา จังหวัดยะลา

 รุกจ้างงานเยาวชนชายแดนใต้

นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่ควรได้รับการพัฒนา และส่งเสริมให้มีบทบาททางเศรษฐกิจและสังคม โดยกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานสำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างโลกแห่งการศึกษากับโลกแห่งการทำงาน พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่และทรัพยากรที่มีคุณภาพ นำไปสู่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

Advertisment

“การจ้างงานเยาวชนในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนคนสร้างอนาคต-ส่งเสริมความสามารถในการมีงานทำของเยาวชนในประเทศไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์การแรงงานระหว่างระเทศ (ILO) มีเป้าหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานเยาวชนระหว่างอายุ 15-29 ปี

โดยส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ สงขลา ยะลา และนครราชสีมา การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานสำหรับเยาวชน รวมถึงโอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะบริการจัดหางาน และแนะแนวอาชีพ”