ประกันสังคม รับพนักงานราชการ เงินเดือน 15,000 บาท รีบสมัคร !

ประกันสังคม
ภาพ: เฟสบุ๊คประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ประกาศรับสมัครพนักงานข้าราชการ สมัครงานได้ทั้งทางออนไลน์ ไปที่สำนักงาน หรือไปรษณีย์ ภายใน 31 ม.ค. 2567

วันที่ 17 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประกาศสำนักงานประกันสังคมระบุความต้องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 กลุ่มงานคือ กลุ่มทั่วไป กลุ่มวิชาการ และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งผู้ช่วยครูฝึกฝีมือแรงงาน 1, นักจิตวิทยา 3, และนักกายภาพบำบัด 3 สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 โดยสามารถสมัครงานได้ทั้งทางออนไลน์ ไปที่สำนักงาน หรือไปรษณีย์ ได้ถึง 31 มกราคม 2567

รายละเอียดเงินเดือนแต่ละตำแหน่ง

ตำแหน่งผู้ช่วยครูฝึกฝีมือแรงงาน 1

  • พนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป
  • อัตราค่าจ้างแรกเข้า 9,400 บาท
  • หน้าที่รับผิดชอบ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นด้านฝีมือแรงงาน ด้านการประกันสังคม ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับดูแล ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งนักจิตวิทยา 3

  • พนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาการ
  • อัตราค่าจ้างแรกเข้า 15,000 บาท
  • หน้าที่รับผิดชอบ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานด้านจิตวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 3

  • พนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
  • อัตราค่าจ้างแรกเข้า 15,000 บาท
  • หน้าที่รับผิดชอบ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานด้านกายภาพบำบัด ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีสมัคร 3 ช่องทาง

ดาวโหลดเอกสารที่ที่ลิงค์นี้ และส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

สมัครทางอีเมล์ : ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งมายัง [email protected] ทั้งนี้ ให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสอบคัดเลือก

สมัครด้วยตนเอง : นำใบสมัครพร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เลขที่ 97 หมู่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.


สมัครทางไปรษณีย์ : ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารของผู้สมัคร วันที่ส่งไปรษณีย์จะต้องไม่เกินกว่าวันที่ปิดรับสมัคร (31 มกราคม 2567) ส่งเอกสารมายังศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เลขที่ 97 หมู่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000