โครงการ IM Japan รับสาวไทยทำงานผลิตที่ญี่ปุ่น ปิดรับสมัคร 26 ม.ค.

Japan
Photo: Romeo A/unsplash

กรมการจัดหางาน รับสาวไทยทำงานในโครงการ IM Japan ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิต ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด รับสมัครทางออนไลน์ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย ถึง 26 มกราคม 2567

วันที่ 22 มกราคม 2567 นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี 2567 ครั้งที่ 3 (เพศหญิง) ในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิต ถึงวันที่ 26 มกราคม 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เมื่อฝึกปฏิบัติงานครบ 3 ปี

สวัสดิการและค่าตอบแทน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ไปฝึกงานในประเภทอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ งานหล่อกลึง งานพ่นสี งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ โดยมีระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานสูงสุด 3 ปี (36 เดือน)

  • ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ฟรี
  • โดยค่าจ้างเดือนแรกของผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยน หรือประมาณ 19,000 บาท เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด หรือประมาณ 35,000 บาทต่อเดือน ไม่รวมค่าทำงานล่วงเวลา
  • เมื่อฝึกครบตามกำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 145,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 15 มกราคม 2567) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

รวมรายได้จากการทำงานตลอด 3 ปี ประมาณ 1.4 ล้านบาท

คุณสมบัติเบื้องต้น

ตัวอย่างคุณสมบัติเบื้องต้นของการรับสมัครในครั้งนี้

  • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
  • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา
  • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
  • ไม่เคยทำงาน หรือเข้าเมือง หรือพำนักโดยผิดกฎหมาย หรือต้องห้ามเข้าญี่ปุ่น

ขั้นตอนการสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน และศึกษาวิธีการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เมนูข่าวประกาศรับสมัครหัวข้อ ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น

สำหรับการสอบคัดเลือก จะเป็นการทดสอบสมรรถภาพ สอบข้อเขียนภาษาญี่ปุ่น ณ ศูนย์สอบจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 31 มกราคม 2567 ทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน doe.go.th/prd หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas และ facebook : IMthailand


ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น กับกรมการจัดหางาน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
โทร. 0-2245-9428 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 หรือ โทร. 1506 กด 2