‘บิ๊กป้อม’ กำชับ ก.แรงงาน นำกลไก กพร.ปช. พัฒนากำลังคนทุกระดับ

พล.อ.ประวิตร มอบหมายที่ประชุม กพร.ปช. ให้กระทรวงแรงงานบูรณาการกับทุกภาคส่วน ผ่านกลไกขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ พัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) พัฒนากำลังคนของประเทศ เป็นเอกภาพและมีทิศทางเดียวกัน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นรองประธาน ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นฝ่ายเลขานุการฯ

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนวิกฤตเศรษฐกิจที่ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนัก รัฐบาล เล็งเห็นถึงทิศทางการพัฒนากำลังแรงงานในช่วงวิกฤตนี้ โดยการเตรียมความพร้อมให้แรงงานใหม่มีความรู้และทักษะ ตรงตามความต้องการของตลาด แรงงาน เพื่อเข้าสู่การทำงาน
ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไป ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง การประชุมในวันนี้ขอให้คณะกรรมการร่วมกันเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ต่อการกำหนดนโยบาย การพัฒนากำลังคนทุกระดับของประเทศ

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ พ.ศ. ….. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S – curve ร่างคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตลอดจนการส่งเสริมให้สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนของประเทศรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S – curve และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ปี 2564 – 2565

“ขอให้กระทรวงแรงงาน จัดให้มีการบูรณาการการพัฒนากำลังคนของประเทศร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแล ของคณะกรรมการ พัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) เพื่อให้การพัฒนากำลังคนของประเทศ มีความเป็นเอกภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน”พล.อ.ประวิตร กล่าวในตอนท้าย