อพท.เร่งยกระดับบุคลากร มุ่งองค์กรประสิทธิภาพสูง

อธิคุณ คงมี
นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

ผอ.อพท.คนใหม่ “อธิคุณ คงมี” ประกาศดัน อพท.สู่องค์กรประสิทธิภาพสูง สร้างผลงานเด่น เป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด “รับผิดชอบ รวดเร็ว สำเร็จภารกิจ ทันเวลา” พร้อมยกระดับบุคลากรขึ้นเป็นนักยุทธศาสตร์และวางแผน เตรียมศึกษาโมเดลสร้างรายได้สนับสนุนองค์กรได้เองด้วย

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยถึงแผนบริหารการทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ อพท.ว่า จะยังคงดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ อพท. และยึดมั่นในนโยบายการขับเคลื่อนองค์กรตามที่ได้รับมอบนโยบายจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ พร้อมกันนี้จะต้องเร่งสานงานเก่าและต่อยอดให้เกิดงานใหม่ที่ดียิ่งขึ้น

ซึ่งนอกจากรูปแบบการทำงาน 5 ร่วมของ อพท. คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์นับจากนี้ไปจะเพิ่มอีก 1 ร่วม คือ ร่วมเป็นเจ้าของ หรือ co-own เพื่อสร้างให้ทุกคนทุกหน่วยเกิดความหวงแหน

“แผนงานตามยุทธศาสตร์ อพท.ที่วางไว้ดีและชัดเจนอยู่แล้ว แต่สิ่งที่จะส่งเสริมให้ อพท.บรรลเป้าหมายที่วางไว้คือคน เป้าหมายแรกที่จะดำเนินการคือการเพิ่มศักยภาพให้แก่คนของ อพท. ให้มีความตื่นตัวในการทำงานมีคุณลักษณะเป็นนักประสานงานนักส่งเสริม ทั้งมีความเป็นผู้นำและเป็นนักยุทธศาสตร์เพื่อการทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปรับภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีความตื่นตัวคล่องแคล่ว ตอบโจทย์ความเป็นองค์การมหาชน” นาวาอากาศเอกอธิคุณกล่าวนาวาอากาศเอกอธิคุณกล่าวด้วยว่า สำหรับการพัฒนาบุคลากรของ อพท.นั้น มีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนมีแนวความคิดและเป้าหมายที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความภูมิใจที่ได้ทำงานในองค์กรแห่งนี้ รวมถึงมีคุณลักษณะความเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ ถึงระดับหัวหน้างาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้มีพลังในการทำงานได้บรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลา สร้างความศรัทธา (trust) ความเชื่อมั่น ให้เกิดเป็นภาพจำขององค์กรส่งไปถึงบุคคลภายนอกว่า อพท.เป็นองค์กรที่มีความจริงใจ ลงพื้นที่จริง ทำจริง และเชื่อมั่นได้ว่าพื้นที่ที่ อพท.เข้าไปพัฒนาจะเกิดความยั่งยืนแน่นอน

ขณะเดียวกันผลของการทำงานก็ต้องให้ทุกฝ่ายเห็นความชัดเจน look ahead และมองไปข้างหน้าทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตั้งแต่ 3-10 ปีตามแผนแม่บทที่วางไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่สังคม ชุมชน และภาคีเครือข่าย ผ่านการทำงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายได้เห็นถึงความต่อเนื่องของการทำงาน

โดยเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันทำในวันนี้ เพื่อให้เป็นผลในวันข้างหน้าที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานของ อพท.ได้คิด ได้เสนอ และได้ทำในสิ่งที่มีความชอบและมีความถนัด นำผลที่ได้มาถอดบทเรียนความสำเร็จ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่ดียิ่งขึ้น


นอกจากนั้นยังเตรียมพัฒนาองค์กรจากที่รับรายได้จากงบประมาณ ปรับเป็นหน่วยงานที่สร้างรายได้ พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนควบคู่ไปกับการศึกษาช่องทางการจัดจำหน่าย ในรูปแบบ marketplace ใน Platform Smart Dasta ของ อพท. เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าช่วยเหลือชุมชน รวมถึงศึกษา business model เพื่อหารายได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ