TISCO ESU จับชีพจรเศรษฐกิจ – การลงทุน ปี 2024 


ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU) ประเมินเศรษฐกิจและการลงทุนปี 2024 ชี้เศรษฐกิจไทยชะตาขึ้นอยู่กับมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ ด้านเศรษฐกิจโลกชะลอตัวแต่ไม่เลวร้ายถึงขั้น “เศรษฐกิจถดถอย” ส่วนการลงทุนยังให้น้ำหนักตลาดต่างประเทศใน 4 กลุ่ม #พันธบัตร #หุ้น #น้ำมัน #ทองคำ #TISCOESU