กอ.รมน.เดินหน้าจัดเวทีสาธารณะ 4 กองทัพภาค ชี้แจงร่างสัญญาประชาคม

เมื่อวันที่12 กรกฎาคม พ.อ. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวถึงการเปิดเวทีสาธารณะเผยแพร่ร่างสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ว่า ในขณะนี้คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อความสามัคคีปรองดอง (คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 3) ได้จัดทำร่างสัญญาประชาคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้กำหนดการชี้แจงให้แก่พี่น้องประชาชนทุกๆกลุ่มได้รับทราบ ก่อนที่คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 3 จะพิจารณาจัดทำร่างสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์ต่อไป โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างความสามัคคีปรองดอง จึงได้จัดให้มีเวทีสาธารณะขึ้นในภูมิภาคต่างๆ เพื่อทำการชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในรายละเอียดของร่างสัญญาประชาคม ดังนี้ 1.พื้นที่ภาคกลาง ในวันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 (บก.ทภ.1) กทม.

พ.อ. พีรวัชฌ์ กล่าวต่อว่า 2.พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคท 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ สโมสรร่วมเริงไชย กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 (บก.ทภ.2) ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 3.พื้นที่ภาคเหนือ ในวันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารกีฬาเอนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองบัญชาการช่วยรบ ที่ 3 (บชร.3) จังหวัดพิษณุโลก และ4.พื้นที่ภาคใต้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4(บก.ทภ.4) จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในการดำเนินการ กอ.รมน. ได้บูรณาการร่วมกันกับทุกๆจังหวัด โดย กอ.รมน.จังหวัด จะเรียนเชิญพี่น้องประชาชนจากกลุ่มต่างๆ ที่ได้เคยให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะฯในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นฯจากทุกจังหวัด รวมเป็นพื้นที่ภูมิภาคละประมาณ 300 – 500 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงฯ

“กอ.รมน. จึงขอเรียนเชิญผู้แทนของกลุ่มต่างๆที่เคยมาร่วมแสดงความคิดเห็นได้มาร่วมประชุมเพื่อรับฟังร่างสัญญาประชาคมอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาร่างสัญญาประชาคมให้มีความสมบูรณ์ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการสร้างความสามัคคีปรองดองต่อไป” โฆษก กอ.รมน. กล่าว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

Advertisment