ธ.กรุงไทยเปิดโครงการ “KTB Compliance Champion” ร่วมต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ธ.กรุงไทยเปิดโครงการ “KTB Compliance Champion” ร่วมต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

“สมชัย สัจจพงษ์” เปิดตัวโครงการ KTB Compliance Champion เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการสร้างความไว้วางใจจากสาธารณะ (Public Trust) และสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย รวมทั้งปฏิเสธการกระทำผิดในทุกกรณี เพื่อสร้างให้ธนาคารมีความเป็นผู้นำด้านบรรษัทภิบาลที่ดีที่สุด

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ กล่าวว่า ธนาคารให้ความสำคัญในการสร้าง Public Trust โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบที่สําคัญในการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานต้องตระหนักถึงความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และคอร์รัปชั่น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารต้องคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในธนาคาร เป็นการวางรากฐานของการสร้าง Public Trust ที่มั่นคง

“ธนาคารได้ประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร เป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนประพฤติปฎิบัติ โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและสอดคล้องกับกฎหมาย ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ตลอดจนรับแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (Whistle Blowing) ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนแจ้งเบาะแสการกระทำผิด รวมทั้งป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อสร้างให้ธนาคารเป็นผู้นำในการมีธรรมาภิบาลที่ดีที่สุด”

นายดิสทัต โหตระกิตย์ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาธนาคารได้มีการจัดทำ Compliance Tool ในการกำกับดูแล มีการกำหนดมาตรการลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และมีการสร้างแรงจูงใจ ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มาด้วยดี สำหรับโครงการ KTB Compliance Champion จัดขึ้น เพื่อจุดประกายให้พนักงานตื่นตัวในเรื่อง Compliance

ซึ่งธนาคารจะดำเนินการต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็น DNA ที่ฝังอยู่ในตัวของพนักงานทุกคน อันนำไปสู่ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจธนาคารในที่สุด โดยพนักงานได้ช่วยกันระดมความคิดและวิธีการในการลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ จัดทำเป็นแผนงานเข้าแข่งขันในโครงการ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนธนาคารให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของภาครัฐ

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า ธนาคารจะร่วมกับบริษัทในเครือผลักดันให้เกิด Public Trust ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย และที่สำคัญที่สุดคือ ความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานทุกคนเป็น One KTB เพื่อสนับสนุนให้ธนาคารดำเนินธุรกิจที่มีผลตอบแทนที่เหมาะสมขับเคลื่อนธนาคารไปสู่เป้าหมายในการเป็นธนาคารที่ลูกค้าไว้วางใจ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนรวมทั้งเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากสังคม พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายรัฐบาล เพื่อความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจไทย

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ