อปท.จัดระเบียบจอดรถ เปิดเรตค่าจอด-ค่าเคลื่อนย้าย

คอลัมน์ นอกรอบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นช่องทางสร้างรายได้แหล่งหนึ่งสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายกรณีมีการเคลื่อนย้าย ค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

และกฎกระทรวงการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2564 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2564

กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำแนวปฏิบัติในการบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าว ดังนี้

1.กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้าย

Advertisment

และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 มีสาระสำคัญดังนี้

1.1 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถในที่จอดรถได้ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้

1.2 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถได้ไม่เกินอัตราคันละ 500 บาท

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถและได้รับการชำระค่าเคลื่อนย้ายรถแล้ว จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถอีกไม่ได้

Advertisment

1.3 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายรถในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายได้ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้

1.4 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดอัตราค่าดูแลและรักษารถที่ถูกเคลื่อนย้ายได้ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้

2.กฎกระทรวงการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 มีสาระสำคัญดังนี้

2.1 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนได้ กรณีเฉพาะที่การมอบให้เอกชนทำหน้าที่ดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์ หรือผลตอบแทนมากกว่าดำเนินการเอง

2.2 การมอบให้เอกชนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแทน ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยความเห็นของสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

2.3 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำสัญญาในกรณีที่มีการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทน

ซึ่งในสัญญาอย่างน้อยต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการวางหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา เหตุแห่งการเลิกสัญญา เบี้ยปรับ และสาระสำคัญอื่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกันกำหนด

2.4 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อกำหนดอัตรา และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ให้สอดคล้องกับการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.5 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศหลักเกณฑ์วิธีการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนตามข้อ 2.2

รวมทั้งให้เปิดเผยสัญญาตามข้อ 2.3 ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะใช้บังคับกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว จะต้องตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อจัดระเบียบการจอดรถตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

สำหรับเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลกำหนด และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ก่อนด้วย

4.กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทน ตามกฎกระทรวงการมอบอำนาจให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จะต้องจัดทำสัญญากับเอกชน

ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อร่วมกันจัดทำร่างสัญญา จากนั้นจะแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้