SCB+ปตท.ปั้นสถาบัน IST ใช้วิทยาศาสตร์สร้าง CEO รุ่นใหม่

แม้ประเทศไทยจะพยายามก้าวไปสู่ Thailand 4.0 เพื่อแข่งขันในเวทีโลกในอนาคต ทว่าสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนคือการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอันจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสำหรับประเทศไทย

ดังนั้นในฐานะที่ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นภาคธุรกิจหนึ่งของสังคม จึงมีความประสงค์ที่จะสนับสนุน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล จึงร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (School of Information Science and Technology หรือ IST) ที่สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จ.ระยอง

โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเรียนเมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยทอดพระเนตรผลงานที่ทางสำนักวิชาฯได้วิจัย และพัฒนาขึ้น ได้แก่ Robotics Studio และ Smart Living Studio

“อาทิตย์ นันทวิทยา” กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงธุรกิจธนาคารที่ต้องมีการปรับตัวอย่างมาก โดยปัจจัยที่สำคัญในการปรับตัวคือการมีบุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งประเทศไทยยังขาดบุคลากรทางด้านนี้ ยังไม่มีการสร้างให้เกิดในระดับลึก

“โดยสาขาวิชาที่จะมีอิทธิพล และสอดรับกับทิศทางของโลก หนึ่งในนั้นคือเรื่อง information science เพราะหลังจากได้พูดคุยหารือกับทาง ปตท.ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทยให้เป็นรูปแบบใหม่ และก้าวสู่มาตรฐานชั้นนำระดับโลก ด้วยการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนระดับหัวกะทิ เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดสายอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมนานาประเทศ”

“อันสอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร ทางด้าน CSR ในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้อนุมัติสนับสนุนการจัดตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น ด้วยงบประมาณ 450 ล้านบาท ในระยะเวลาตั้งแต่สิงหาคม พ.ศ 2559-ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งจะมีการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น เน้นการวิจัยที่จะทำให้เป็นผู้รู้จริง และรู้จักแก้ไขปัญหา รวมถึงสร้างแนวคิด องค์ความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ”

“โดยเป้าหมายหลักของธนาคาร คือการสร้างบุคลากรที่พร้อมต่อการขับเคลื่อนอนาคตอันจะเป็นประโยชน์ระยะยาวแก่ประเทศ ไม่ได้คาดหวังว่าจบการศึกษาแล้วจะต้องมาทำงานกับธนาคาร ดังนั้น ในที่นี้จึงต้องขอขอบคุณ ปตท.ที่ริเริ่มโครงการดี ๆ และชวนพันธมิตรมาร่วมกัน ธนาคารพร้อมที่จะสนับสนุนให้สถาบันวิทยสิริเมธีบรรลุเป้าหมายในการติดอันดับ 1 ใน 50 ของมหาวิทยาลัยวิจัยในระดับโลก และสามารถพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อผลักดัน และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็น Thailand 4.0”

“ศ.ดร.โชคชัย เลี้ยงสุขสันต์” คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธีกล่าวเสริมว่า คณะ IST เป็นคณะใหม่เน้นทางด้านดิจิทัล 1 ใน 4 ของสถาบันวิทยสิริเมธีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ก่อตั้งขึ้น มุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรให้เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สร้างแนวคิด องค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อช่วยสังคมและประชาชนให้เป็นอยู่อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย และประหยัดทรัพยากร

“โดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีสร้างเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน คณาจารย์ ประกอบด้วยอาจารย์ และนักวิจัยที่มีชื่อเสียง และมีประสบการณ์งานวิจัย รวมถึงบริษัทที่มีงานวิจัยที่เข้มแข็งระดับโลก ตัวอย่างเช่น Google Lab, AT&T Bell Labs เป็นต้น หัวข้อวิจัยหลักจะเน้นทางด้าน Data Science & Big Data, Robotics & AI, Health Analytics, Computer Vision, Internet of Thing (IOT), Machine Learning & High Performance Computing เป็นต้น”

“IST เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนเต็มจำนวน และไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ เริ่มเปิดการศึกษาปีแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 และปี 2561 เป็นการเปิดเรียนปีที่ 2 มีจำนวนนิสิตทั้งหมดรวม 2 ปี 27 คน ทั้งที่เป็นคนไทย และต่างประเทศ แต่เดิมนักวิทยาศาสตร์จบมาจะเป็นอาจารย์ แต่นักศึกษาของเราในอนาคตจะกลายเป็นผู้ประกอบการ เป็น CEO เป็นคนสร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยี และมีผลงานวิจัยที่เข้มข้นระดับนานาชาติหรือระดับโลก”

“ศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์” อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IST) รับผิดชอบทางด้าน robotics & AI กล่าวว่า ทุกวันนี้ robotics เข้ามาในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อย ๆ และการศึกษาทางด้าน Robotics ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ศาสตร์ของวิศวกรรมเท่านั้น แต่ผู้ศึกษาต้องมีความรู้รอบด้าน ทั้งวิศวกรรมเครื่องกล วงจรไฟฟ้า ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ชีววิทยา หรือแม้แต่พฤติกรรมมนุษย์ เป็นต้น

“การที่มีภาคเอกชนอย่างธนาคารไทยพาณิชย์มาร่วมสนับสนุนจะเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญของการศึกษา เพราะจะทำให้นักศึกษาได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป้าหมายของ IST มุ่งเน้น2 ส่วนคือ การผลิต hardware และการผลิตบุคลากร ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อรองรับตลาดแรงงานในอนาคต”

“ดร.ธีรวิทย์ วิไลประสิทธิ์พร” อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IST)กล่าวว่า สิ่งที่นักศึกษาจะได้จากการมาเรียนที่นี่คือ กระบวนการคิด กระบวนการทำงานวิจัย ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านการตลาด การเงิน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

“โดยในทุกกระบวนการศึกษาจะแฝงเรื่องความมีคุณธรรม และจริยธรรมด้วย งานวิจัยที่ทำอยู่ คือ Smart Living Studio และ Robotics & AI ที่เน้นเรื่อง Brain Lab เป็นสำคัญ ศึกษาเรื่องมนุษย์กับข้อมูลสุขภาพในแต่ละวัน การใช้ชีวิตในบ้าน ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่จะก่อให้เกิดโรค เพื่อที่จะลดอัตราการไปพบแพทย์ในแต่ละปีให้น้อยลง นอกจากนี้มีการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมองกับหุ่นยนต์ เราสามารถใช้สัญญาณสมองในผู้พิการที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงมาควบคุมให้หุ่นยนต์ทำสิ่งต่าง ๆ เช่น เคลื่อนไหว สั่งการเครื่องใช้ไฟฟ้า หยิบสิ่งของ หรือแม้แต่ช่วยพยุงตัวได้”

จึงนับเป็นความร่วมมือของภาคเอกชนระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการร่วมวางรากฐานประเทศ โดยการส่งเสริม และพัฒนาเยาวชนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลักดันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในการรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

Previous articleตั้งศูนย์เว็บประกันออนไลน์ เปิดเทียบราคา-ลดร้องเรียน
Next article“แพท” พา “เรซซิ่ง” ทักทายพ่อ เผย “เบนซ์” กำลังใจดี อยากออกไปเลี้ยงลูก แม่-พี่เดินเรื่องประกัน