กระทรวงแรงงาน เปิดสนามประลองฝีมือชิงความเป็นเลิศแรงงานคนพิการ 20 สาขา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 9 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถ และสนับสนุนให้คนพิการได้พัฒนาฝีมือให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถก้าวเข้าสู่การทำงานที่มั่นคง มีผู้เข้าร่วมประชันฝีมือจำนวน 222 คน ใน 20 สาขา

“พล.ต.อ.อดุลย์” กล่าวว่า การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2546 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จากนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 อนุมัติให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ จัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ 2 ปีต่อ 1 ครั้ง

สำหรับครั้งนี้เป็นการแข่งขันครั้งที่ 9 เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาชีพ และกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญ และให้การยอมรับในความสามารถของผู้พิการมากยิ่งขึ้น สร้างโอกาสให้แก่คนพิการได้เข้าถึงการพัฒนาฝีมืออย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย 3 A ของกระทรวงแรงงาน ในด้านส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

การแข่งขันมีทั้งหมด 20 สาขา ได้แก่ 1) สาขาเย็บปักถักร้อย 2) สาขาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 3) สาขาระบายสีบนผ้าไหม 4) สาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 5) สาขาถ่ายภาพในสตูดิโอ 6) สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี: ระดับพื้นฐาน 7) สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์

8 สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 9) สาขาออกแบบเว็บเพจ 10) สาขาถักโครเชต์ 11) สาขาสานตะกร้า 12) สาขาประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์: ระดับพื้นฐาน 13) สาขาวาดภาพระบายสี 14) สาขาประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา 15) สาขาออกแบบคาแร็คเตอร์ 16) สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ 17) สาขาออกแบบโปสเตอร์ 18) สาขาออกแบบเพื่องานอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 19) สาขาพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด และ 20) สาขาถักนิตติ้ง ซึ่งมีคนพิการเข้าร่วมจำนวน 222 คน นอกจากนั้น ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับคนพิการ และนิทรรศการด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และกิจกรรมการแสดงความสามารถของคนพิการอีกด้วย

Advertisement

“การแข่งขันในครั้งนี้ ถือเป็นบันไดขั้นแรก ที่จะนำพาคนพิการให้ก้าวสู่เวทีการแข่งขันในระดับนานาชาติ เพื่อให้มีโอกาสแสดงถึงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนพิการ รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้มีพลังในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ และเป็นอีกหนึ่งพลังที่ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศด้านกำลังคน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป”