ไทยเบฟ ครองแชมป์ผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI 2 ปีซ้อน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices-DJSI) ประจำปี 2562 ทั้งกลุ่มดัชนี DJSI World และกลุ่มดัชนี Emerging Market Index) ทั้งยังได้รับการประเมินคะแนนสูงสุด ทำให้ไทยเบฟเป็นผู้นำกลุ่มอุตสหกรรม (Industry Leader) ในกลุ่ม Beverages ซึ่งถือเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของอาเซียนเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับการประเมินให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอันดับที่สูงที่สุดของโลกต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

“โฆษิต สุขสิงห์” รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง ไทยเบฟ กล่าวว่า DJSI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบริษัทชั้นนำระดับโลก ที่จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของ S&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM โดยเชิญบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ทั่วโลก เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ครอบคลุม 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจระดับโลก รวมทั้งเป็นดัชนีที่กองทุนต่างๆ จากทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการพิจารณาการลงทุน และมั่นใจว่าบริษัทที่ได้รับการรับรอง DJSI จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และยั่งยืนให้กับผู้ลงทุนได้

สำหรับไทยเบฟการได้รับการคัดเลือกให้ผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 2 ปีซ้อน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ 2020 ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่ไทยเบฟให้ความสำคัญเพื่อสร้างความยั่งยืน

Advertisement

เราให้ความสำคัญตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ ตลอดจนการบริการจัดการซัพพลายเชน รวมถึงแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่มีกระบวนการการจัดการของเสียอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน การวางแผนหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานจะต้องสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และอีกหนึ่งปัจจัยที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการพัฒนาไปถึงเนื้อแท้ของการพัฒนากระบวนการภายในองค์กร เพราะเราเชื่อมั่นว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องเกิดจากภายในองค์กร เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมันจะตอบโจทย์ เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรเรา เพื่อให้สามารถตอบสนองความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนของเราให้ได้

นอกจาก ไทยเบฟจะได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) เป็นปีที่ 4 แล้ว ในปีนี้ยังได้รับเลือกให้เป็น Industry Leader ซึ่งมีเพียง 60 บริษัท 60 ประเภทอุตสาหกรรม ที่จะได้รับการคัดเลือก ซึ่งสามารถครองความเป็นอันดับที่ 1 ของโลกในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มทั้งหมดของอาเซียน ถือเป็นเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับการประเมินให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอันดับที่สูงที่สุดของโลกต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

“โฆษิต” กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับข้อดีของการเป็นสมาชิก DJSI คือ การเรียนรู้การจัดการธุรกิจที่เป็นระบบมาก ๆ สิ่งที่สำคัญในการบริหารงานอย่างยั่งยืนเป็นข้อบังคับให้บริษัทเน้นเรื่องการโปร่งใสในการดำเนินงานของธุรกิจ และผู้ลงทุนสามารถเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทที่มีนโยบายการบริหารบริษัทจัดการที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะสะท้อนถึงศักยภาพความแข็งแกร่งที่มีความมั่นคง และการเลือกลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มี DJSI ที่จะสามารถให้ความเชื่อมั่นได้มากกว่าบริษัททั่วไป

Advertisement

ความสำเร็จในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าไทยเบฟ มุ่งมั่นเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำเครื่องดื่มครบวงจรของอาเซียน พร้อมจะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ที่ใส่ใจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลก ไทยเบฟ ได้ก้าวเข้าสู่เป้าหมายความสำเร็จที่ตั้งไว้ในวิสัยทัศน์ 2020 อย่างชัดเจน และพร้อมที่จะเดินหน้ารุกเต็มกำลัง เพื่อครองความเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างยั่งยืน”

ทั้งหมดนี้ จึงตอกย้ำถึงศักยภาพทางธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจร และองค์กรแห่งความเป็นเลิศในทุกมิติของไทยเบฟ ในการตอบสนองความต้องการในทุกช่วงเวลาอันมีค่าของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน สู่กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของการเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก