โรงงานน้ำตาลยื่นหนังสือลาออกจากคณะกรรมการอ้อย รับ-ซื้อกันเองกับชาวไร่

อ้อย

โรงงานน้ำตาลยื่นหนังสือลาออกจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายแล้ว ส่งผลให้ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ อีก 3 คณะ เพื่อทำหน้าที่บริหารอุตสาหกรรมภายใต้ พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ได้ พร้อมประกาศโรงงานน้ำตาลจะเดินหน้าบริหารอุตสาหกรรมร่วมกับชาวไร่อ้อยในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย การันตีน้ำตาลไม่ขาดแคลนแน่นอน

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย หรือ TSMC เปิดเผยว่า ผู้แทนฝ่ายโรงงานน้ำตาลได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับแก้ไข ที่มีการเพิ่ม “กากอ้อย” ในบทนิยามในผลพลอยได้ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์นำมาแบ่งปันรายได้

ปราโมทย์ วิทยาสุข
ปราโมทย์ วิทยาสุข

เนื่องจากฝ่ายโรงงานไม่มีส่วนร่วมในการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวทั้งในชั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา จึงเป็นกฎหมายที่เสนอโดยฝ่ายเดียว ทั้ง ๆ โรงงานน้ำตาลเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง สร้างความไม่เป็นธรรมและขัดกับหลักข้อตกลงเดิมที่ชาวไร่อ้อยและโรงงานเห็นพ้องต้องกันก่อนที่จะกำหนดเป็นกฎหมายบังคับให้ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติ หาก พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับแก้ไขนี้มีผลบังคับใช้ จะนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงในระบบอุตสาหกรรมนี้ในอนาคต

ทั้งนี้ ผลการลาออกจากกรรมการในคณะกรรมการ กอน. ของฝ่ายโรงงานนั้น จะทำให้องค์ประชุมของคณะกรรมการไม่สมบูรณ์ตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ที่กำหนดไว้ และกรรมการที่เหลืออยู่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการได้ แม้ว่าจะมีจำนวนกรรมการเกินกว่ากึ่งหนึ่ง แต่ก็ไม่สามารถลงมติในเรื่องต่าง ๆ ได้ และเมื่อ กอน.ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จะไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นอีก 3 ชุด ที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลด้านต่าง ๆ ภายใต้ พ.ร.บ.ดังกล่าวได้

“การยื่นหนังสือลาออกจากกรรมการในคณะกรรมการภายใต้ พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย 2527 เพราะเราเห็นว่า หากกฎหมายใหม่จะนำมาบังคับใช้ มีแต่จะสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และเกิดความขัดแย้งไม่สิ้นสุด แม้ที่ผ่านมาฝ่ายโรงงานพยายามเรียกร้องขอเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขกฎหมาย แต่ก็ไม่ได้รับฟัง และการตอบรับ หากกฎหมายถูกนำมาบังคับใช้จะนำมาแต่ผลเสียและทำลายระบบอุตสาหกรรมนี้ คงไม่มีใครต้องการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรต่อเนื่องเพื่อสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกต่อไป”

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศทั้ง 57 โรงงาน ให้คำมั่นใจว่า โรงงานน้ำตาลแต่ละแห่งพร้อมเข้าไปดูแล และทำงานร่วมกันชาวไร่อ้อยคู่สัญญา เพื่อดำเนินการรับซื้อผลผลิตอ้อยมาผลิตเป็นน้ำตาลทราย เพื่อให้ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายยังคงเดินหน้าได้ต่อไป อีกทั้งขอยืนยันว่า การลาออกจากคณะกรรมการ กอน. ของฝ่ายโรงงานน้ำตาลในครั้งนี้ จะไม่ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำตาลภายในประเทศ หรือกระทบต่อผู้บริโภคแต่อย่างใด