วันสิ่งแวดล้อมไทย “วราวุธ” ต่อยอด COP27

วันสิ่งแวดล้อมไทย “วราวุธ” ต่อยอด COP27

“วราวุธ” เปิดงาน “วันสิ่งแวดล้อมไทย -วัน ทสม.แห่งชาติ ปี 65” ชูแนวคิด “ลมหายใจในอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา” ต่อยอด COP27

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดงาน “วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ” ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิดลมหายใจในอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเราพร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม

โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร เครือข่าย ทสม. และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย เพราะทุกคนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคต มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน

“4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ (ทสม.) โดยในปี 2565 นี้ ได้กำหนดแนวคิดหลัก คือ “ลมหายใจในอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา” ตอบโจทย์การมุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่ประเทศไทยได้ประกาศจุดยืนร่วมมือกับประชาคมโลกควบคุมการเพิ่มของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไม่ให้เกิน 1.5 – 2 องศาเซลเซียส ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 หรือ COP 27 ที่ผ่านมา

” การจัดงานในวันนี้เป็นการกระตุ้นให้ผู้คนได้เกิดความตระหนัก เข้าใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม ว่าสาเหตุมาจากใคร ที่ไหน เราจะเข้าไปมีส่วนแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร อีกทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร ชุมชนที่มีกิจกรรมหรือมีผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ให้เป็นแบบอย่าง เป็นแรงบันดาลใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ

เพราะการดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ถ้าไม่เริ่มวันนี้ แล้วจะเริ่มวันไหน มาร่วมมือกันกำหนดลมหายใจในอนาคตด้วยมือของเราเอง”