อธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดต้องชม “ตลาดต้นตาล”และร้าน“หนูณิชย์ติดดาว” จ.ขอนแก่น

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก อาทิ โครงการตลาดต้องชม ซึ่งเป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดภาระค่าครองชีพ อาทิ โครงการ “ร้านอาหารหนูณิชย์” โดยส่งเสริมร้านอาหารที่อยู่ในหลักเกณฑ์ “อร่อย คุณภาพดี สะอาด ประหยัด” จำหน่ายราคาไม่เกิน 35 บาท ในวันนี้ (9 มิถุนายน2560) จึงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดต้องชม “ตลาดต้นตาล”และร้าน “หนูณิชย์ติดดาว” ศูนย์อาหารค้าส่งอู้ฟู่ จังหวัดขอนแก่น

สำหรับการดำเนินงานเศรษฐกิจท้องถิ่น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการเปิดตลาดต้องชมอย่างต่อเนื่อง โดยในจังหวัดขอนแก่น กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินส่งเสริมให้ “ตลาดต้นตาล” อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นตลาดต้องชม ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยกรมการค้าภายในได้เข้ามาให้คำปรึกษาในการพัฒนาตลาดให้ดียิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงตลาดและภูมิทัศน์ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก ส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชมเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง สำหรับตลาดต้นตาล เป็นตลาดกลางคืน เปิดทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 16.00 – 23.00 น. มีความโดดเด่นในการเป็นศูนย์รวมงานศิลปะ ของสะสม สิ่งประดิษฐ์ ศิลปินเปิดหมวก กลุ่มละคร กลุ่มรถคลาสสิค มาแลกเปลี่ยนผลงาน และยังมีเวทีการแสดงทางวัฒนธรรมทุกภาคหมุนเวียนเป็นประจำทุกเดือน สามารถสร้างรายได้ให้แก่ คนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี มียอดขายประมาณ 4 ล้านบาทต่อเดือน

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้เปิดตลาดต้องชมแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 จนถึงขณะนี้มีจำนวน 102 แห่ง  14,845 แผงค้า ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ค้า 71 ล้านบาท และกำลังจะเปิดอีก 22 แห่ง เพื่อให้ครบตามเป้าหมาย 77 แห่ง ในปีงบประมาณ 2560 รวมทั้ง จะได้มีการติดตามประเมินคุณภาพตลาดต้องชมที่เปิดไปแล้ว เพื่อรักษามาตรฐานของตลาดต้องชมอีกด้วย

สำหรับโครงการหนูณิชย์ ปัจจุบันมีร้านเข้าร่วมโครงการฯ 12,240 ร้าน (กรุงเทพฯ 3,811 ร้าน ภูมิภาค 8,410 ร้าน) และร้านหนูณิชย์ในรูปแบบรถขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) อีก 19 คัน/ราย ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการจัดระดับคุณภาพร้านอาหารหนูณิชย์ โดยประเมินร้าน ในระบบฐานข้อมูลร้านอาหารหนูณิชย์ ตามแบบประเมินการจัดระดับร้านหนูณิชย์ ซึ่งขณะนี้ร้านเข้ารับการประเมินคุณภาพ แบ่งเป็น เกรด A จำนวน 5,494 ร้าน เกรด B  จำนวน 2,870 ร้าน เกรด C จำนวน 2,432 ร้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1,444 ร้าน  รวมทั้งได้พัฒนายกระดับร้านอาหารหนูณิชย์ เป็นร้าน “หนูณิชย์ติดดาว” เพื่อส่งเสริมให้ร้านอาหารหนูณิชย์เป็นที่นิยมของประชาชนและนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการประกอบธุรกิจร้านอาหารหนูณิชย์ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้เร่งประเมินร้านหนูณิชย์เพื่อติดดาว โดยในส่วนภูมิภาคได้คัดเลือกแล้วจำนวน 56 จังหวัด 342 ร้าน และในเขต กทม. จำนวน 41 เขต 70 ร้าน มีร้าน “หนูณิชย์ติดดาว” รวมทั้งสิ้น 412 ร้าน (ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560)

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับจังหวัดขอนแก่น มีร้านหนูณิชย์ จำนวน 136 ร้าน และเป็นร้าน “หนูณิชย์ติดดาว” แล้ว 21 ร้าน โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อาหารค้าส่งอู้ฟู่ ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีร้าน “หนูณิชย์ติดดาว”จำนวน 17 ร้าน โดยมีทั้งประเภทข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู ก๋วยเตี๋ยว ส้มตำ อาหารตามสั่ง เป็นต้น สามารถสร้างทางเลือกให้แก่ประชาชน และช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้อีกทางหนึ่ง

Advertisment