ITD เปิดเวทีประชุมวิกฤตโพลีไครซิส เล็งเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือ

สมคิด เลิศไพฑูรย์
สมคิด เลิศไพฑูรย์

ITD เปิดเวทีประชุมระดับภูมิภาค การค้าและพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2566 หยิบยก “การเผชิญกับความท้าทายของภาวะวิกฤตโพลีไครซิส” พร้อมเล็งเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือ

วันที่ 6 กันยายน 2566 นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD กล่าวว่า ITD จัดการประชุมระดับภูมิภาค การค้าและพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2566 ในหัวข้อการประชุม “ การเผชิญกับความท้าทายของภาวะวิกฤตโพลีไครซิส” หรือ Southeast Asia Trade and Development Forum 2023 “Conquering the Polycrisis Challenges”

เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตที่หลากหลาย อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ การทำลายสิ่งแวดล้อม การระบาดของโควิด-19 ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ การปกครองทางการเมือง และความผันผวนทางเศรษฐกิจ เป็นต้น กลายเป็นภาวะวิกฤตโพลีไครซิสซึ่งเป็นความเสี่ยงระดับโลกที่เกี่ยวข้องกันและส่งผลเกิดผลกระทบในวงกว้าง

ทั้งนี้ แนวคิดเกี่ยวกับ “ภาวะวิกฤตโพลีไครซิส” ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยในรายงานความเสี่ยงระดับโลกของเว็บไซต์ World Economic Forum ประจำปี 2566 ได้อธิบายถึงวิธีที่ความเสี่ยงต่าง ๆ มีผลกระทบซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นการรับรู้ถึงความสำคัญของการร่วมมือระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในการเผชิญกับภาวะวิกฤตโพลีไครซิสจึงเป็นส่วนสำคัญในการประชุมครั้งนี้

Advertisment

และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานราชการและเอกชน องค์การระหว่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้องในด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน ที่มีเป้าหมายในการร่วมกันสนับสนุนสภาพแวดล้อมการค้าที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก คือ 1) ความสามารถในการฟื้นตัวทางการค้า โดยการประเมินความเปราะบางและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตโพลีไครซิส และค้นหาในวิธีเพิ่มความสามารถในการฟื้นตัวของระบบการค้าระหว่างประเทศ

2) ความร่วมมือระหว่างประเทศ : การรับรู้ถึงบทบาทสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในการเผชิญกับภาวะวิกฤตโพลีไครซิส วิทยากรจะมีการหารือถึงวิธีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระดับโลก การส่งเสริมการประสานงานระหว่างประเทศ และเสริมสร้างระบบการค้าตามกฎเกณฑ์

Advertisment

3) การค้าที่ยั่งยืน : การสำรวจแนวคิดที่ซ้อนทับกันระหว่างภาวะวิกฤตโพลีไครซิส และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับและเป้าหมายความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอภิปรายเกี่ยวกับการส่งเสริมแนวปฏิบัติทางการค้าที่ยั่งยืน เทคโนโลยีสีเขียว และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม

และ 4) การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล : จะมีการกล่าวถึงบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในการเป็นปัจจัยให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตโพลีไครซิสและการปลดล็อกโอกาสทางการค้าใหม่ ๆ ผู้ร่วมอภิปรายจะหารือเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

นายสมคิดกล่าวอีกว่า ทาง ITD คาดหวังว่าผลลัพธ์จากการประชุมครั้งนี้จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาวะวิกฤตโพลีไครซิส ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การจัดตั้งโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ และการพัฒนากลยุทธ์ที่สามารถดำเนินการได้เพื่อจัดการกับความท้าทายที่เกิดจากภาวะวิกฤตโพลีไครซิส

โดยผลลัพธ์เหล่านี้จะใช้เป็นแนวทางให้รัฐบาล องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถนำไปแก้ปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ : 0-2216-1894-7 ต่อ 137 อีเมล์ : [email protected]