เปลี่ยนประธานกลุ่ม ส.อ.ท. 20 ตำแหน่งหนุน S-curve

ส.อ.ท.เขย่าประธานกลุ่มอุตสาหกรรม 20 รายชื่อใหม่ จับตากลุ่มเอกชนคุมอุตสาหกรรม S-curve

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้เลือกประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชุดใหม่ประจำวาระปี 2561-2563 ทั้งหมด45 กลุ่ม ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อเทียบกับประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชุดเดิมวาระปี 2559-2561 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานถึง 20 กลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve)

สำหรับกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 1.ประธานกลุ่มก๊าซ เรือโทพงศ์เทพ นรขำ จาก บจก.แอร์โปรดัสส์อินดัสตรีย์ เป็นประธานคนใหม่ แทนนายประยุทธ์ สวัสดิ์เรียวกุล 2.กลุ่มแกรนิตและหินอ่อน ดร.เอกชัย ฐปนานนท์ จากห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.กรุ๊ป แกรนิต เป็นประธานคนใหม่ แทนนางสาวกมล วรรธเคณิณ 3.กลุ่มแก้วและกระจก นายชาติชาย พานิชชีวะ จาก บจก.บางกอกคริสตัล เป็นประธานคนใหม่ แทนนายวิวัฒน์ศุปธรรม 4.กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร นายพัฒนศักย์ ฮุ่นตระกูล จาก บจก.ไท้เฮงการช่างและการหล่อ (1959) เป็นประธานคนใหม่ แทนนางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ศิริกุล 5.กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ จาก บจก.เจ.เอ็ม.แอพพาแรล เป็นประธานคนใหม่แทนนายถาวร กนกวลีวงศ์

6.กลุ่มเครื่องสำอาง นางเกศมณี เลิศกิจจา จาก บจก.แอดว๊านส์ คอสเมติคส์ เป็นประธานคนใหม่ แทนนายอรรนพ อารัญญิก 7.กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ นายพินัย ศิรินคร จาก บจก.เด็นโซ่ (ประเทศไทย) เป็นประธานคนใหม่แทนนายโกวิทย์ ว่องกลกิจศิลป์

8.กลุ่มเซรามิก ดร.ปริญญา สายน้ำทิพย์ จาก บจก.สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ เป็นประธานคนใหม่แทนนายโชคชัย เลิศเธียรดำรง 9.กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล จาก บจก.ซอฟต์สแควร์ เป็นประธานคนใหม่ แทนนายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ 10.กลุ่มน้ำมันปาล์ม นายกฤษดา ชวนะนันท์ จาก บมจ.วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ เป็นประธานคนใหม่ แทนนายมานิต วงษ์สุรีย์รัตน์

11.กลุ่มปิโตรเคมี นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ จาก บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล เป็นประธานคนใหม่ แทนนายบวร วงศ์สินอุดม 12.กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ นายพิชัย พินิตกาญจนพันธุ์ จาก บจก.พิโคที อินทีเรีย เซนเตอร์ เป็นประธานคนใหม่ แทนนายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส 13.กลุ่มไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง จาก บจก.ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม เป็นประธานคนใหม่แทนนายวิษณุ ลิ่มวิบูลย์

14.กลุ่มยา นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ จาก บจก.โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติก เป็นประธานคนใหม่ แทนนายเชิญพร เต็งอำนวย 15.กลุ่มยานยนต์ นายครรชิต ไชยสุโพธิ์ จาก บจก.นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) เป็นประธานคนใหม่แทนนายองอาจ พงศ์กิจวรสิน

16.กลุ่มโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม นายอธิคม เติบศิริ จาก บมจ.ไทยออยล์ เป็นประธานคนใหม่ แทนนายสุกฤต สุรบถโสภณ 17.กลุ่มโรงเลื่อยและโรงอบไม้ นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ จาก หจก.ชูศักดิ์ภาคใต้พาราวู้ด เป็นประธานคนใหม่ แทนนายสุทิน พรชัยสุรีย์ 18.กลุ่มสิ่งทอ นายปิลันธน์ ธรรมมงคล จากห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธนไพศาล เป็นประธานคนใหม่ แทนนางสาวมยุรี ดิฐภักดีชล

19.กลุ่มหนังและผลิตภัณฑ์หนัง นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน จาก บมจ.ซีพีแอล กรุ๊ป เป็นประธานคนใหม่ แทนนางสาวเนาวรัตน์ ทรงสวัสชัย 20.กลุ่มอาหาร นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา จาก บจก.มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นประธานคนใหม่ แทนนายบุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม

แหล่งข่าวจาก ส.อ.ท.ตั้งข้อสังเกตว่าภารกิจของ ส.อ.ท.ในฐานะภาคเอกชน ไม่เพียงมีผลต่อการกำหนดทิศทางในการพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับเท่านั้น แต่ยังต้องส่งตัวบุคคลกลุ่มนี้เข้าทำหน้าที่ในการประชุม เป็นตัวแทนในการเจรจากับทางภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะประชุมทุก ๆ 2 เดือน เพื่ออัพเดตสถานการณ์ในภาคอุตสาหกรรม การร่วมกันแก้ปัญหา อุปสรรค รวมถึงข้อเสนอต่าง ๆ ที่สมาชิกกลุ่มต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ และยังต้องทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนในการเจรจาภาพรวมการลงทุน สิ่งที่เอกชนต้องการ โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรม S-curve และการช่วยเหลือผลักดัน SMEs

นอกจากนี้ยังจะมีการรวบรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคลัสเตอร์ ทั้งนี้ในส่วนของการเลือกประธาน ส.อ.ท.คนใหม่ คนที่ 16 วาระปี 2561-2563 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9 เม.ย.นี้

นายเกรียงไกร เธียรนุกูล รักษาการรองประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนประธานแต่ละกลุ่มต้องเปลี่ยนแปลงปรับตัว ใช้ดิจิทัล transformation ให้มาสอดรับกับอุตสาหกรรม 4.0 เข้าใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นยุคของคนรุ่นใหม่ ดังนั้น ภารกิจของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมายคือการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน ทุกกลุ่มต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานใหม่ ๆ ทำน้อยแต่ได้มาก และมุ่งไปสู่อุตสาหกรรม S-curveขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ