พาณิชย์โชว์หลักสูตร BenF ยกระดับผู้บริหารองค์กร ต่อยอดธุรกิจกว่า 41.5 ล้าน

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์

กรมการค้าต่างประเทศ จัดโครงการหลักสูตรเครือข่ายผู้บริหารองค์กร ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ ให้มีความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสร้างเครือข่ายและสร้างสัมพันธ์ต่อยอดธุรกิจ ก่อให้เกิดมูลค่าการค้าทันทีกว่า 41.5 ล้านบาท

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 กรมได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรเครือข่ายผู้บริหารองค์กร (Business Enterprises Networking Forum หรือ “BenF” (เบนเอฟ))

โดยได้รับเกียรติจากนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตร โดยหลักสูตร BenF มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ผ่านการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

รวมถึงมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการในการต่อยอดทางธุรกิจ การค้า และการลงทุน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการปรึกษาหารือ รวมทั้งการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตร

สำหรับผู้เข้าร่วมหลักสูตร BenF กรมได้คัดเลือกจากกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้บริหารองค์กรในระดับเจ้าของธุรกิจ ทายาทเจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานชั้นนำของไทย และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ รวมจำนวน 52 คน

Advertisment

อาทิ จากกลุ่มสินค้าเกษตร อาหาร อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ ยานยนต์ขนส่งและโลจิสติกส์ รวมทั้งภาคบริการ ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย ตลอดจนภาคการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งการจัดหลักสูตรครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย โดยหลังจบหลักสูตร ได้ก่อให้เกิดมูลค่าการค้าทันทีมากกว่า 41.5 ล้านบาท และมีการเจรจาธุรกิจมากกว่า 30 คู่ ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้าระหว่างกันได้อย่างต่อเนื่อง

หลักสูตร BenF รุ่นแรกนี้ ได้จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม-29 กันยายน 2566 โดยเป็นการรับฟังการบรรยายพิเศษ กิจกรรมสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจ จำนวน 5 ครั้ง และเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมกระตุ้นการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ณ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 ครั้ง รวมเป็นจำนวน 6 ครั้ง

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ จำนวน 16 ท่าน ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

อาทิ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

Advertisment

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) คุณตุล เมฆยงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คุณโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์จากสถานเอกอัครราชทูตจีน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นต้น

นายรณรงค์กล่าวอีกว่า “หลักสูตร BenF รุ่นที่ 1 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว และบรรลุผลตามที่มุ่งหวังทุกประการ ซึ่งผลจากการจัดหลักสูตรในรุ่นนี้ นอกจากจะทำให้ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ด้านการค้าต่างประเทศเชิงลึก และการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอย่างเหนียวแน่นแล้ว ยังมีการเจรจาธุรกิจก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ ซึ่งการสร้างมูลค่าทางธุรกิจในลักษณะนี้จะยังคงมีอยู่ใน BenF รุ่นถัดไป

โดยจะมีการเชื่อมเครือข่ายในทุก ๆ รุ่นเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และกรมมีแนวคิดที่จะบริหารให้เกิดความร่วมมือกันอย่างสมดุลระหว่างผู้ประกอบการทุกภาคส่วน

โดยรวมเอาตัวแทนผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ภาคการผลิตทั้งในกลุ่มเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง ภาคธุรกิจบริการและการตลาด รวมไปถึงผู้ค้าปลีก/ค้าส่ง ผู้ส่งออก และผู้นำเข้าจากต่างประเทศ มาร่วมในหลักสูตรอย่างครอบคลุม”

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลข่าวสารของหลักสูตร BenF ได้ที่สำนักบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โทรศัพท์ 0-2547-5129 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 หรือเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th