เกษตรกร สนใจซื้อปุ๋ย ผ่านโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยลดราคากว่า 2 แสนกระสอบ สั่งได้ถึงสิ้นปีนี้

กรมการค้าภายใน เชื่อมโยงปุ๋ยจากโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า ขายให้กับเกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร 64 สูตร 144 รายการ ปริมาณ 3.04 ล้านกระสอบ มีสถาบันเกษตรกรขอซื้อแล้ว 50 แห่ง รวม 2.53 แสนกระสอบ มูลค่าส่วนลดรวมกว่า 5 ล้านบาท

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่กรมการค้าภายใน ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร เชื่อมโยงปุ๋ยจากโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า 26 ราย มาขายให้เกษตรกร โดยให้ส่วนลดกระสอบละ 10-50 บาท และต่อมามีเกษตรกรร้องเรียนว่าการเชื่อมโยงปุ๋ยลดราคาดังกล่าวไม่ครอบคลุมปุ๋ยที่ใช้กับพืชสวน

ร.ต.จักรา ยอดมณี

               

กรมการค้าภายในได้ประสานทำความเข้าใจกับผู้ร้องแล้วว่าปุ๋ยที่ลดราคานั้นมีทั้งหมด 64 สูตร จำนวน 144 รายการ รวมปริมาณ 3.04 ล้านกระสอบ ครอบคลุมปุ๋ยที่ใช้กับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่

ข้าว พืชไร่ เช่น 46-0-0, 16-20-0, 15-15-15, 16-16-8, 16-8-8, 18-8-8, 20-10-5

ปาล์ม เช่น 21-0-0, 0-0-60, 13-13-27, 14-7-35

ยางพารา เช่น 14-4-9, 18-4-5, 15-7-18

พืชสวน รวมทั้งมะพร้าว มะนาว ฝรั่ง ชมพู่ เช่น 25-7-7, 13-13-21, 8-24-24, 15-15-15, 16-16-16, 15-7-18, 15-4-25, 22-7-18, 20-8-20

โดยเกษตรกรสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสูตรปุ๋ย ยี่ห้อ ราคา และส่วนลดในโครงการนี้ทางเว็บไซต์ของกรม www.dit.go.th

ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มโครงการวันที่ 1-11 ต.ค. 66 มีสถาบันเกษตรกรสั่งซื้อปุ๋ยลดราคาแล้วจำนวน 50 แห่ง รวมปริมาณ 12,653 ตัน หรือ 253,060 กระสอบ มูลค่าส่วนลดรวม ณ ขณะนี้ กว่า 5 ล้านบาท เกษตรกรที่สนใจสามารถสั่งซื้อผ่านสถาบันเกษตรกรที่ตนเป็นสมาชิก เช่น สหกรณ์การเกษตร ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแปลงใหญ่ ได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66

สำหรับขั้นตอนการซื้อปุ๋ย สถาบันเกษตรกรจะเป็นผู้รวบรวมยอดการสั่งซื้อ แล้วแจ้งไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานสหกรณ์อำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดในแต่ละพื้นที่ จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการประสานงานระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการค้าภายใน และสมาคมปุ๋ยที่เกี่ยวข้อง ที่จะจัดจำหน่ายปุ๋ยให้ตามที่สั่งซื้อต่อไป

ส่วนสถาบันเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือกรณีไม่สามารถจัดหารถบรรทุกไปรับปุ๋ยจากหน้าโรงงานได้ กรมได้ประสานสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ให้เข้ามาช่วยเหลือด้านการขนส่งและคิดราคาพิเศษให้แก่เกษตรกรด้วย