ธรรมนัสเดินหน้านโยบาย “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตร มูลค่าสูง” นำร่องชาวสวนยาง

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า

ธรรมนัสมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมผลักดันทำเกษตรแปลงใหญ่ ขับเคลื่อนผ่านนโยบาย “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตร มูลค่าสูง”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ (From Smart Farmer’s forward to Smart Farm)” ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยมีนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยในส่วนกระทรวงเกษตรฯได้มุ่งเน้นส่งเสริมเกษตรกรให้ทำเกษตรกรรมผ่านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ สามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง

ซึ่งเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายยกระดับสินค้าเกษตร “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตร มูลค่าสูง” และสถาบันเกษตรกรถือเป็นบุคลากรสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐในการพัฒนายางพาราของประเทศไทย และช่วยพัฒนาองค์ความรู้พร้อมยกระดับให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมีความอยู่ดีกินดี

อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า

รมต.ธรรมนัสกล่าวเพิ่มเติมว่า ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ โดยการยางแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของ Smart Farmer ที่จะสามารถร่วมกันพัฒนาจนเป็น Smart Farm ได้ในอนาคต

ซึ่งรัฐบาลจะสามารถสนับสนุนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ต้องดูแลการผลิตยางให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค อาทิ การจัดสรรพื้นที่กรีดยางควบคู่กัน เพื่อไม่ให้เกิดยางล้นตลาด รวมถึงสนับสนุนให้ใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น พร้อมทั้งปราบปรามการนำเข้ายางเถื่อนอย่างเข้มงวด ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯได้ประสานงานกับบริษัทผลิตยางจากต่างประเทศ เพื่อลงนามความร่วมมือการจัดตั้งโรงงานผลิตยางในประเทศไทย (MOU) และจะหารือกับนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีต่อไป


ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า