เปิดภาพ 3 รัฐมนตรีเกษตรฯ ต้อนรับนายกฯ เยี่ยมวิถีชาวบ้าน หนองบัวลําภู

เปิดภาพ 3 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ต้อนรับนายกรัฐมนตรี “เศรษฐา ทวีสิน” พร้อมคณะ เยี่ยมชมแปลงผักเกษตรผสมผสานแบบพื้นบ้าน พร้อมพบปะประชาชน และเยี่ยมชมวิถีชาวบ้าน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู ในการประชุม ครม.สัญจร

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงผักเกษตรผสมผสานแบบพื้นบ้านของนางหนูปาน พรมโคตร เกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการทำเกษตร ก่อนจะเดินทางไปติดตามการทําเกษตรแปลงใหญ่ การแปรรูปสินค้าเกษตร และพบปะประชาชน ณ วัดสว่างชัยศรี อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู

จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชม ยลวิถีชาวบ้าน ณ วัดสว่างชัยศรี โดยได้รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อลดการใช้สารเคมีในพื้นที่แนวทางการแก้จนภาคการเกษตร การขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ Young Smart Farmer

พร้อมรับฟังแนวทางการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มแปรรูป โดยกรมประมง และประธานกลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบง ตรา 1 เดียว ชมการจักสานจากคล้าของผู้สูงอายุ และรับฟังแนวทางการยกระดับและผลักดัน ผ้าขิดสลับหมี่ ลายบัวลุ่มภู ผ้าฝ้ายแกมไหมทอมือ ลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัด เป็น “Soft power” ตามนโยบายรัฐบาล โดยกรมหม่อนไหม

ทั้งนี้ ภายในงานนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบ ส.ป.ก. 4-01 ให้กับเกษตรกร จำนวน 100 ราย มอบเงินอุดหนุนตามมาตรา 49(3) แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (BCG Model) มอบพันธุ์ปลา มอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ แม่โค ไก่พื้นเมือง สารกำจัดแมลงในสัตว์ เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ เมล็ดและท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ หญ้าแห้งอัดก้อน ใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 2,000 ตัน ด้วย

เปิดภาพ 3 รัฐมนตรีเกษตรฯ ต้อนรับนายกรัฐมนตรี เยี่ยมวิถีชาวบ้าน จ.หนองบัวลําภู

เปิดภาพ 3 รัฐมนตรีเกษตรฯ ต้อนรับนายกรัฐมนตรี เยี่ยมวิถีชาวบ้าน จ.หนองบัวลําภู

เปิดภาพ 3 รัฐมนตรีเกษตรฯ ต้อนรับนายกรัฐมนตรี เยี่ยมวิถีชาวบ้าน จ.หนองบัวลําภู

เปิดภาพ 3 รัฐมนตรีเกษตรฯ ต้อนรับนายกรัฐมนตรี เยี่ยมวิถีชาวบ้าน จ.หนองบัวลําภู

เปิดภาพ 3 รัฐมนตรีเกษตรฯ ต้อนรับนายกรัฐมนตรี เยี่ยมวิถีชาวบ้าน จ.หนองบัวลําภู

เปิดภาพ 3 รัฐมนตรีเกษตรฯ ต้อนรับนายกรัฐมนตรี เยี่ยมวิถีชาวบ้าน จ.หนองบัวลําภู


เปิดภาพ 3 รัฐมนตรีเกษตรฯ ต้อนรับนายกรัฐมนตรี เยี่ยมวิถีชาวบ้าน จ.หนองบัวลําภู