น้ำท่วมภาคใต้ตอนล่าง เกือบ 9 หมื่นไร่ ภาพดาวเทียมชี้ นาข้าวเสียหายหนักสุด

สถานการณ์ น้ำท่วม ภาคใต้

GISTDA เปิดภาพดาวเทียม Cosmo-SkyMed-1 น้ำท่วมภาคใต้ ตอนล่าง 89,027 ไร่ 3 จังหวัด ‘นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา’ นาข้าวท่วมเสียหายหนักสุด 15,688 ไร่

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพดาวเทียม Cosmo-SkyMed-1 (ช่วงเย็น) วันที่ 25 ธันวาคม 2566 บริเวณภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งสิ้น ประมาณ 89,027 ไร่

โดยประกอบด้วย 3 จังหวัด ดังนี้

  • นราธิวาส 36,074 ไร่
  • ปัตตานี 28,192 ไร่
  • ยะลา 24,761 ไร่

โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือพื้นที่ปลูกข้าว รวมทั้งสิ้น 15,688 ไร่ นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักและสายรองของพื้นที่โดยรอบ ซึ่งรวมถึงชุมชนที่อยู่อาศัยและเส้นทางคมนาคมบางส่วน

ทั้งนี้ แนวภาพดาวเทียมถ่ายภาพไม่เต็มหรือไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งจังหวัด

สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งข้อมูลภาพจากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน และการติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป

สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ พร้อมรายงานสรุปพื้นที่น้ำท่วมแต่ละจังหวัด เพิ่มเติมได้ที่ https://disaster.gistda.or.th