ประกันภัยพืชผล 2567 ปลัดกระทรวงเกษตรฯสั่งตั้งคณะกรรมการประเดิม 3 พืช

ประกันภัยพืชผล 2567 ปลัดกระทรวงเกษตรฯสั่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร ลุย 3 พืช ‘ข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง”

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร ครั้งที่ 1/2567 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการเรื่องการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร เพื่อลดความเสี่ยงทางวินาศภัย และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพลิกโฉมเกษตรกรไทยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าในระยะเวลา 4 ปี

สำหรับที่ประชุมมีการรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร ซึ่งมีตนเป็นประธาน เพื่อกำหนดทิศทางขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรให้ครอบคลุมทั้งด้านพืช/ประมง/ปศุสัตว์ รวมถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

พร้อมทั้งได้พิจารณาโครงการประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2567 และมีมติให้ ธ.ก.ส.พิจารณาทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 เพื่อจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวแห่งชาติพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

Advertisment

ในส่วนของโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2567 จะได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไปอีกด้วย