กรมทรัพย์สินทางปัญญา หวังใช้ สินค้า GI สร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้ชุมชน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา หวังใช้ สินค้า GI สร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นสร้างการรับรู้ให้ชุมชนเข้าใจมากขึ้น

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่า กรมฯเตรียมแผนที่จะกระตุ้นให้คนในชุมชนทั่วประเทศร่วมกันพิจารณาและดันสินค้าในชุมชนให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เพื่อสร้างเอกลักษณ์และมูลค่าของสินค้า ปัจจุบันมีสินค้าที่จดทะเบียน GI แล้วถึง 103 สินค้าใน 66 จังหวัดทั่วประเทศและยังมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้สินค้า GI ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศให้ได้ภายในปีนี้ อย่างไรก็ดี ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคมนี้ กรมฯได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่มาเยี่ยมชมสินค้า GI ในจังหวัดเชียงราย ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI

สำหรับสินค้า GI ประกอบด้วย กาแฟดอยช้าง กาแฟดอยตุง สับปะรดภูแลเชียงราย สับปะรดนางแล และชาเชียงรายเป็นแหล่งผลิตสินค้าแหล่งเรียนรู้ควบคู่ไปกับเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามภายในจังหวัดต่างๆ รวมถึงการหาช่องทางทางการตลาด เพื่อสร้างโอกาสสร้างรายได้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในท้องถิ่นในอนาคต

ทั้งนี้ สำหรับการยื่นคำขอจดสินค้า GI ของคนในชุมชนช่วงที่ผ่านมามีการยื่นขอจดเข้ามาในกรมฯอย่างต่อเนื่องและบางพื้นที่อยู่ระหว่างขั้นตอนของการระดมความคิดเห็นของคนในชุมชนว่าจะตั้งชื่อสินค้าและเลือกสินค้ากันอย่างไร เพื่อให้ตรงตามหลักเกณฑ์อัตราลักษณ์ที่จะได้รับจดเป็นสินค้า GI ทำให้การขึ้นทะเบียนของสินค้า GI ในบางพื้นที่เกิดความล่าช้าอยู่บ้าง ดังนั้น ทางกรมฯจึงพยายามส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อเข้าไปสร้างการเรียนรู้ถึงข้อดีและเชื่อว่าจะมีสินค้า GI เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ หากดูตัวมูลค่าของสินค้า GI ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ มีอัตราการเติบโตขึ้นทุกปี โดยเฉลี่ยกว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งสินค้าGI ของเชียงรายถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศที่สร้างรายได้มากกว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งสินค้า GI ในรายการต่างๆเหล่านี้สามารถไปทำตลาดส่งออกในหลายประเทศได้ดีและเริ่มเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกในหลายรายการสินค้า จึงเชื่อมั่นว่าสินค้า GI ในอนาคตจะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้า GI มีรายได้เพิ่มขึ้น และการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้สอบถามสินค้า GI จำนวน 103 รายการต่างยืนยันจากแนวทางส่งเสริมสินค้า GI ของภาครัฐทำให้รายได้แต่ละครอบครัวสูงขึ้นจริง จึงอยากให้ภาครัฐส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้า GI ของไทยให้เป็นที่ยอมรับกันได้ต่อไป

Previous articleหลุมดำ ศก.ไทย
Next article“อาลีบาบา” เปิดตัว A100 จากธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ขึ้นชั้นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกครบวงจร