พาณิชย์ย้ำเกณฑ์คัดเลือกร้านธงฟ้าประชารัฐเป็นไปตามขั้นตอน-ปชช.ซื้อสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จริง

แฟ้มภาพ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน มีการกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครการคัดเลือกและการเพิกถอนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่จำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้ 1) ให้มีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐครอบคลุมและกระจายทุกพิ้นที่อย่างน้อย ตำบลละ 1 แห่ง และสามารถจำหน่ายสินค้าให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามเป้าหมายที่กำหนดประมาณ 500- 600 คน 2) คัดเลือกร้านค้าที่มีสถานที่ตั้งในแหล่งชุมชน การคมนาคมสะดวก และมีความพร้อมในการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในแต่ละพื้นที่ 3) คัดเลือกร้านค้าที่ครอบคลุมพื้นที่ที่กำหนดและมีจำนวนร้านค้าที่เหมาะสมกับจำนวนเป้าหมายของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในแต่ละพื้นที่ 4) ในพื้นที่ที่มีจำนวนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐครบที่กำหนดตามเกณฑ์แล้ว ให้ร้านค้าที่รับสมัครเกินกว่าเป้าหมายขึ้นบัญชีสำรองไว้ เพื่อพิจารณาคัดเลือกในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือทดแทนร้านที่ขอยกเลิกหรือถูกกรมการค้าภายในเพิกถอน

สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โดย 1) ต้องจำหน่ายสินค้าในราคาปกติและไม่ฉวยโอกาสปรับราคาจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุสมควร นอกจากนี้ ให้มีการจำหน่ายสินค้าตามโครงการธงฟ้าประชารัฐที่มีการลดราคาจำหน่ายต่ำกว่าราคาตลาดด้วย โดยราคาจำหน่ายไม่สูงกว่าที่กรมการค้าภายในกำหนด 2) จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ตามที่หน่วยงานของรัฐกำกับดูแลกำหนดไว้ 3) ห้ามมิให้รับแลกการใช้สิทธิ์ใช้จ่ายตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดหรือสิ่งตอบแทนอื่นๆ 4) ห้ามบังคับให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องซื้อสินค้าเป็นมูลค่าที่ร้านค้ากำหนดหรือเกินกว่าวงเงินที่ผู้ถือบัตรมีสิทธิ 5) ห้ามยึดหรือเก็บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้

ในกรณีที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด กรมการค้าภายในมีสิทธิเพิกถอนการเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบการเพิกถอนสิทธิ โดยร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ถูกเพิกถอน ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และจะพิจารณาคัดเลือกร้านค้านที่ขึ้นบัญชีไว้เป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทดแทน ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้ ทุกชนิด ได้แก่ อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ ข้าวสาร น้ำปลา ผักผลไม้ เป็นต้น อาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ประจำวัน ยาสามัญประจำบ้าน รวมทั้ง สินค้าชุมชน โอทอป ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่น ยกเว้น เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ บุหรี่ โดยจะต้องซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีการติดตั้งเครื่องรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถใช้วงเงินตามสิทธิที่ได้รับคนละ 200 หรือ 300 บาทต่อเดือน เพื่อซื้อสินค้า และกรมบัญชีกลางจะชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐผ่านธนาคารกรุงไทย


อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติม ส่วนในจังหวัดราชบุรี มีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เป้าหมายจำนวน 192 ร้าน ซึ่งมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 174 ร้าน ธนาคารกรุงไทยติดเครื่อง EDC แล้วจำนวน 45 ร้าน ซึ่งเป็นร้านมินิมาร์ทท้องถิ่นจำนวน 38 ร้านที่มีกระจายอยู่ทั่วไปในจ.ราชบุรี และขณะนี้ธนาคารกรุงไทยอยู่ระหว่างติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐอื่นๆ ที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กรมการค้าภายในกำหนด