บอร์ดต่างด้าว เผย เม.ย.64 อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทย 15 ราย

การลงทุน
ภาพ : Pixabay

บอร์ดต่างด้าว เผย เม.ย. 64 มีการอนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทย 15 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 3,085 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 227 คน

วันที่ 6 พ.ค. 2564 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างชาติ 15 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้ พ.ร.บ.ต่างด้าวฯ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากฮ่องกง สิงคโปร์ และญี่ปุ่น ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 3,085 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 227 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน

การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นวิทยาการ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมออกแบบ องค์ความรู้เกี่ยวกับการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินนอกชายฝั่ง และการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ องค์ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของสารเคมีเพื่อการบำบัดน้ำ การบำบัดน้ำหล่อเย็นที่ใช้น้ำทะเล เป็นต้น

ทศพล ทังสุบุตร

สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่ 1.ธุรกิจบริการโดยเป็นคู่สัญญากับเอกชน จำนวน 5 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากฮ่องกง สิงคโปร์ จีน และฝรั่งเศส มีเงินลงทุนจำนวน 38 ล้านบาท ได้แก่

• บริการขุดเจาะปิโตรเลียม ให้แก่ ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมจากกระทรวงพลังงาน

• บริการออกแบบ จัดซื้อ จัดหาฯ ตลอดจนการบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automatic Fare Collection System) เพื่อรองรับระบบการใช้งานร่วมกันของระบบตั๋วร่วมในรูปแบบบัตรโดยสารข้ามระบบ (Interoperable) สำหรับบัตรแรบบิท (Rabbit Card) และบัตรโดยสารเอ็มอาร์ทีพลัส (MRT Plus Card) ที่ใช้เดินทางในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทอง

• บริการเป็นที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการสำหรับ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินในประเทศไทย

2.ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 4 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์ มีเงินลงทุนจำนวน 28 ล้านบาท อาทิ

• การทำกิจการโฆษณา โดยการให้ใช้พื้นที่บนเว็บไซต์ รวมทั้งบริการบริหารจัดการและติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการด้านการขนส่ง (logistic service provider) สำหรับการจัดส่งสินค้า

• การทำกิจการโฆษณา รวมทั้งบริการจัดหา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดจำหน่ายสินค้าและ บริการ (supplier) สำหรับใช้ในการทำสื่อโฆษณาและการตลาด

• บริการให้ใช้แพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชั่นสำหรับการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า รวมทั้งระบบบริหารจัดการด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย ภายใต้ชื่อทางการค้าที่ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทในเครือ เป็นต้น

3.ธุรกิจนายหน้า/ค้าปลีกสินค้าสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม/ค้าส่งสินค้า จำนวน 4 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากสิงคโปร์ เดนมาร์ก และอินเดีย มีเงินลงทุนจำนวน 29 ล้านบาท อาทิ

• นายหน้าจัดหาตลาด และค้าปลีกเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา

• การค้าส่งชิ้นส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรถยนต์ ภายใต้ชื่อทางการค้าที่จำหน่ายโดยบริษัทในเครือในต่างประเทศ

• การค้าปลีกสารเคมีพิเศษที่ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมและในโรงไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ผลิตโดยบริษัทในเครือในต่างประเทศ เป็นต้น

4.ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ จำนวน 2 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากฮ่องกง และสวีเดน มีเงินลงทุนจำนวน 2,990 ล้านบาท ได้แก่


• บริการรับค้ำประกันหนี้ ให้แก่ บริษัทในเครือในต่างประเทศตามที่ระบุชื่อ

• บริการทางบัญชี รวมทั้งบริการให้เช่าพื้นที่ จัดการ และควบคุมการผลิต ให้แก่ บริษัทในเครือ

สำหรับเดือนเมษายน 2564 ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่เป็นธุรกิจบริการโดยเป็นคู่สัญญากับเอกชน รองลงมาเป็นธุรกิจที่ให้บริการแก่ลูกค้า ธุรกิจนายหน้า/ค้าปลีกสินค้าสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม/ค้าส่งสินค้า และธุรกิจการให้บริการแก่บริษัทในเครือ ตามลำดับ ซึ่งเงินลงทุนส่วนใหญ่ จำนวน 3,019 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98 เป็นการลงทุนในธุรกิจสนับสนุน โดยเป็นการใช้เงินลงทุนกว่า 2,900 ล้านบาท เพื่อให้บริการรับค้ำประกันหนี้ให้แก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม – เมษายน 2564 นักลงทุนต่างชาติได้รับอนุญาต 75 ราย เงินลงทุน 7,960 ล้านบาท ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ และสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

อาทิ ธุรกิจบริการเป็นที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการสำหรับ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินในประเทศไทย ธุรกิจบริการออกแบบทางวิศวกรรม วางระบบและทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโครงการศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าอัจฉริยะระหว่างประเทศ ธุรกิจบริการวิจัย พัฒนา และทดสอบชิ้นส่วนของเครื่องทำความร้อน ระบายอากาศ และปรับอากาศสำหรับยานยนต์ ธุรกิจค้าส่ง และให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งาน การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์

ธุรกิจการค้าปลีกสารเคมีพิเศษที่ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมและในโรงไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ผลิตโดยบริษัทในเครือในต่างประเทศ ธุรกิจบริการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านประกันภัย ธุรกิจบริการให้ใช้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชั่นสำหรับการสนับสนุนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) แบบครบวงจร เป็นต้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ