ปลัด มท.สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด ตั้งวอร์รูมเฝ้าระวัง ASF คุมเข้มเคลื่อนย้ายสุกร

ปลัดมหาดไทยสั่งผู้ว่าทั่วประเทศ ตั้งวอร์รูม ASF ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร – ซาก เร่งสำรวจเพื่อเยียวยาเกษตรกร กำชับ พาณิชย์จังหวัด ฝ่ายปกครอง ตรวจตราการกักตุน

วันที่ 19 มกราคม 2565 นายสนธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาไทย ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 3554 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยระบุว่า ด้วยนายกรัฐมนตรีได้โปรดมีบัญชาให้กระทรวงมหาดไทย ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (ASF)

รวมทั้งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากกรณีที่เนื้อสุกรชําแหละมีราคาสูง จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการ ดังต่อไปนี้

1. ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (ASF) โดยมอบหมายปศุสัตว์จังหวัดเป็นเลขานุการ

2. เร่งสํารวจข้อมูลฟาร์มสุกร/จํานวนสุกร/ผู้เลี้ยงสุกร ทั้งรายย่อยและรายใหญ่ที่ได้รับ ความเสียหายจากการระบาดของโรค ASF ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเตรียมมาตรการเยียวยา ตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

3. กําชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฝ้าระวัง ควบคุม กํากับ การเคลื่อนย้ายสุกรและซาก ให้เป็นไปตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์กําหนดอย่างเคร่งครัด4. มอบหมายสํานักงานพาณิชย์จังหวัด ตํารวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตรวจตรา ป้องกันการกักตุนเนื้อสุกร และกํากับดูแลร้านจําหน่ายเนื้อสุกรชําแหละ ให้ติดป้ายราคาสินค้าอย่างชัดเจน

5. ให้อําเภอกําชับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากพบสุกรป่วยหรือตายผิดปกติ ให้แจ้งอาสาปศุสัตว์ประจําหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที

6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและช่วยเฝ้าระวัง และแจ้งเหตุ ให้ทราบผ่านศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1567

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ