EU นำเข้าสัตว์ปีกไทย ปั๊มรายได้ 1.2 แสนล้านบาท/ปี

ไก่

ปศุสัตว์ติวเข้มผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก นำไปปฏิบัติจริงตามหลักสากลและคู่ค้า เพิ่มศักยภาพพร้อมรับการตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป EU ปั๊มรายได้เข้าประเทศมากกว่า 120,000 ล้านบาทต่อปี

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้รับผิดชอบดูแลด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีกในโรงฆ่าสัตว์ปีก (Poultry Welfare Officer in Poultry Slaughterhouse : PWO)” กรมปศุสัตว์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเฮลท์ แลนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดชลบุรี

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมจากสถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ปีกที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสวัสดิภาพสัตว์ปีก มีการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีกที่ดี สามารถนำเทคนิคและหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดและระเบียบของประเทศไทย ประเทศคู่ค้า และมาตรฐานสากล

               

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาหารที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ได้มีการพัฒนาภารกิจด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและความปลอดภัยอาหาร เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค เกษตรกรมั่นคง ภาคเกษตรมั่งคั่ง และทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน

โดยการผลิตสินค้าปศุสัตว์ของประเทศไทยเพื่อบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศทั่วโลก โดยการส่งออกสินค้าปศุสัตว์มีแนวโน้มทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มมากขึ้นทุกปี สามารถนำรายได้เข้าประเทศมากกว่า 120,000 ล้านบาทต่อปี เป็นการสร้างโอกาสและรายได้ต่ออุตสาหกรรมและการเกษตรด้านปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง นอกจากเรื่องคุณภาพมาตรฐานกระบวนการผลิตด้านความปลอดภันอาหารแล้ว ผู้บริโภคภายในประเทศและประเทศคู่ค้าต่างให้ความสำคัญในด้านสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้น ข้อกำหนดตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การขนส่ง จนถึงการฆ่าสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์

ภาครัฐจึงต้องมีมาตรการในการตรวจสอบและรับรอง ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีกขณะทำให้ตายหรือการฆ่า พ.ศ. 2554 และข้อกำหนดของสหภาพยุโรป Council Regulation (EC) No.1099/200 on the protection of animals at the time of killing กำหนดให้โรงฆ่าสัตว์ปีกทุกแห่งต้องมีผู้รับผิดชอบด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีกและมีการกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ชัดเจน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้การปฏิบัติงานถูกต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์ โดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “ผู้รับผิดชอบดูแลด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีกในโรงฆ่าสัตว์ปีก (Poultry Welfare Officer in Poultry Slaughterhouse : PWO)” ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเฮลท์ แลนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 66 ราย เพื่อเป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินจากต่างประเทศ

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดอบรมครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ผู้เข้าอบรมจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจและทักษะเทคนิคต่าง ๆ ในการตรวจสอบและปฏิบัติงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎระเบียบของประเทศไทย ประเทศคู่ค้า และมาตรฐานสากลได้ต่อไป