เปิดชื่อมหาวิทยาลัย 20 แห่ง สอบตกเกณฑ์ประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใส

การศึกษา
ภาพ pixabay

กระทรวง อว.เผยหน่วยงานในสังกัดผ่านเกณฑ์ประเมินความโปร่งใส 100% ส่วนสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย 86 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 66 แห่ง ไม่ผ่าน 20 แห่ง

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปี 2565 ตามกรอบแนวทางการประเมินที่กำหนดตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ปรากฏว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มีหน่วยงานในสังกัดที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 17 หน่วยงาน และสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 86 แห่ง โดยในส่วนของ 17 หน่วยงานในสังกัด อว. มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 92.66 คะแนน ผ่านเกณฑ์ทุกหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100

ขณะที่ผลการประเมินสถาบันอุดมศึกษา ส่วนใหญ่ผ่านการประเมิน มีผลคะแนนเฉลี่ย 88.04 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการประเมิน จำนวน 66 แห่ง จาก 86 แห่ง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (98.52) มหาวิทยาลัยพะเยา (95.80) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (95.70) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (95.29) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (95.24)ปลัด อว.กล่าวต่อว่า ในส่วนของสำนักงานปลัด อว. มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 94.74 คะแนน อยู่ในระดับ A เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3.09 คะแนน โดยได้ 100 คะแนนเต็ม 2 ข้อ คือ การป้องกันการทุจริต และการเปิดเผยข้อมูล ตามด้วยการปฏิบัติหน้าที่ (96.12) คุณภาพการดำเนินงาน (95.39) การใช้อำนาจ (93.90) และการแก้ปัญหาการทุจริต (93.54) ตามลำดับ

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ขณะที่หน่วยงานในสังกัด อว.อื่น ๆ ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ทุกหน่วยงาน อาทิ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (97.41) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (96.71) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (95.00) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (94.89) เป็นต้น

“ผลการประเมินมาจากความร่วมมือร่วมใจกันของทุกหน่วยงานในสังกัด อว. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้กำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสาร ให้ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.อว. สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สป.อว. ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตลอดจนให้ผู้รับบริการสามารถส่งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการให้บริการของ สป.อว. เพื่อพัฒนาปรับปรุงการสื่อสารกับผู้รับบริการ หรือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือการประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช.”

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับประเภทสถาบันอุดมศึกษา 86 แห่ง ซึ่งผ่านเกณฑ์ 66 แห่ง โดยสถาบัน 20 แห่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 6. มหาวิทยาลัยนครพนม
 7. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 14. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 17. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 18. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
 19. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 20. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

 


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ