ครู-บุคลากรการศึกษา อย่าลืมเช็กสถานะ-ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

อมลวรรณ วีระธรรมโม
อมลวรรณ วีระธรรมโม

คุรุสภาเตือน ครู-บุคลากรทางการศึกษา อย่าลืมเช็กสถานะคำขอขึ้นทะเบียน-ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เล็งพัฒนาต่อยอด ลดขั้นตอน สะดวกในการยื่น

วันที่ 31 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เปิดให้บริการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KSP e-Service ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นข้อบังคับใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th

ซึ่งการให้บริการออนไลน์ช่วยลดภาระให้แก่นิสิต นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้จริง ทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาติดต่อที่คุรุสภาไม่ต้องรอนาน

ขณะเดียวกัน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาก็สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณาอนุมัติการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้แก่ผู้ยื่นคำขอได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งคุรุสภาจะพัฒนาระบบ KSP e-Service ลดเอกสารและขั้นตอนให้มีความสะดวกในการยื่น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้าน ผศ.ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ รองเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า หลังจากที่ยื่นคำขอผ่านระบบ KSP e-Service แล้วขอให้ผู้ยื่นคำขอ กลับมาตรวจสอบสถานะเบื้องต้นภายในเวลา 15 วันทำการ เนื่องจากที่ผ่านมา ย้อนหลัง 3 เดือน ทั้งก่อนและหลังการออกข้อบังคับใหม่พบว่า ในจำนวนผู้ยื่นคำขอออกและต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 53,895 คน มีผู้ที่ยื่นเอกสารไม่ครบถึง 6,269 คน ทำให้คุรุสภาต้องขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม

Advertisment

เช่น ในแบบคำขอกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ลงลายมือชื่อรับรองการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและรับรองคุณสมบัติของตนเอง, ไม่แนบสำเนาหลักฐานการพัฒนาตนเอง, ก.พ. 7 ปรับข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน, ก.ค.ศ. 16 ปรับข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและแนบไม่ครบ, แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยไม่จัดส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในระบบ KSP Bundit, ยังไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียม และรูปถ่ายไม่ชัดเจน หรือไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอย้ำว่าการตรวจสอบสถานะเบื้องต้นเป็นเรื่องสำคัญมาก เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้องจึงจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ แต่หากเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง

ทั้งนี้ คุรุสภาจะมีการแจ้งเตือนเข้าไปในระบบและให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ถ้าผู้ยื่นคำขอไม่ตรวจสอบสถานะและส่งเอกสารเพิ่มเติมให้เรียบร้อย จะส่งผลให้คำขอดังกล่าวค้างอยู่ในระบบ และจะไม่ได้รับการตรวจเอกสารหลักฐานอีกครั้ง ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้ผู้ยื่นคำขอเข้ามาตรวจสอบสถานะคำขอของตนเองภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของตัวผู้ยื่นคำขอ และจะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Advertisment

ครู-บุคลากรการศึกษารับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว 1 ล้านคน

สำหรับข้อมูลการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาล่าสุด ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 พบว่ามีผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแล้ว ทั้งสิ้น 1,001,146 คน ในจำนวนนี้เป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 902,271 คน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 81,822 คน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 8,491 คน และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 8,562 คน

ผศ.ดร.พลรพีกล่าวต่อว่า คุรุสภามีความมุ่งมั่นให้บริการและบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ รวมถึงเห็นความสำคัญของการอำนวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว และขณะนี้ทางครุสภากำลังดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา หรือสื่อออนไลน์ของทางคุรุสภา และศึกษาข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ที่มีรายละเอียดในฉบับเต็ม เพราะเป็นเรื่องใหม่ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามหรือรับคำปรึกษากับทางคุรุสภา หรือติดต่อสอบถามได้ที่พนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่สมาชิกสังกัดทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ได้กำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4 ประเภท คือ

  1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
  3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
  4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

โดยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำแนกเป็น 3 ระดับ เพื่อบ่งบอกถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญของครู ได้แก่

  1. ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (Provisional Teaching License) หรือ P-License มีอายุ 2 ปี
  2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น (Basic Teaching License) หรือ B-License มีอายุ 5 ปี
  3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง (Advanced Teaching License) หรือ A-License มีอายุ 7 ปี