ครูคณิตศาสตร์พัฒนาตน “ดรีมเวิลด์” ยกระดับการศึกษา

ปัจจุบันมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย ยังมีผลลัพธ์ห่างไกลจากความคาดหวังของประชาชน ถึงแม้จะมีความพยายามในการปฏิรูปการศึกษามาเกือบ 20 ปี จึงทำให้ “สวนสนุกดรีมเวิลด์” จัดโครงการ “ครูคณิตศาสตร์ ผู้พัฒนาตน” เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการสอนของครูคณิตศาสตร์ พร้อมยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาในภาพรวมให้สูงขึ้น

“พัณณิน กิติพราภรณ์” กรรมการผู้จัดการ สวนสนุกดรีมเวิลด์ กล่าวว่า ในฐานะที่ทำธุรกิจสวนสนุก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ดังนั้น อีกมุมหนึ่งจึงอยากส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับพวกเขา จึงเริ่มดำเนินโครงการประกวดครูคณิตศาสตร์ ผู้พัฒนาตนในปี 2558 จากนั้นจึงติดตามวัดผลอีก 1 ปี พร้อมกับประกาศผลในปี 2560 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยกระตุ้นครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้า และหาเทคนิควิธีการ หรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานประกวดครูผู้สอนดังกล่าว เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเกณฑ์การวัดผลมี 3 ด้านคือ

หนึ่ง พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนสอบปลายปีโดยใช้ข้อสอบกลางของ สพฐ.เป็นเกณฑ์ โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยนักเรียนทั้งห้องเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของปีที่แล้วของครูผู้สอนคนเดียวกันสูงกว่า 5% ขึ้นไป

สอง พิจารณาจากแผนการสอนที่ใช้จริงในห้องเรียน

สาม กับการสังเกตการณ์ในห้องเรียนจริง เพื่อรู้ถึงบรรยากาศในห้องเรียน และความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนด้วย

“โครงการปีแรกมีครูทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมจำนวน 446 คน มีครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย รวมทั้งสิ้น 38 คน โดยรางวัลชนะเลิศมีทั้งหมด 5 คน ได้รับเงินรางวัลคนละ 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศ 3 คน ได้รับเงินรางวัลคนละ 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลชมเชยมีทั้งหมด 30 คน ได้รับเงินรางวัลคนละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร”

“นอกจากเงินรางวัลดังกล่าว สิ่งที่ครู และนักเรียนได้รับคือการได้เดินทางมาทัศนศึกษาท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ และที่ดรีมเวิลด์ เรายังเชื่อด้วยว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในการทุ่มเทสอน ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้เราดูว่าจะต่อยอดโครงการไปพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาไหนอีก เพราะหากไม่แก้ระบบการประเมินผลครูให้สัมพันธ์กับการเรียนรู้ของนักเรียน ถึงจะปฏิรูปอย่างไรก็ไม่สามารถทำให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นได้”

“สุกัญญา งามบรรจง” ที่ปรึกษา สพฐ.กล่าวว่าประสิทธิภาพการศึกษาของไทยยังไม่ได้ล้มเหลว และสามารถพัฒนาต่อไปได้ โดยเสาหลักสำคัญที่จะช่วยให้การศึกษาเป็นไปตามเป้าคือครูผู้สอน เราต้องช่วยกันสร้างคุณครูทั่วประเทศให้มีคุณภาพ

“การที่ภาครัฐขับเคลื่อนครูเกือบ 400,000 คนทั่วประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยครูมีคุณภาพ และสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ดังนั้น การที่ภาคเอกชนเข้ามาช่วยหนุน จะยิ่งทำให้การศึกษาไทยดียิ่งขึ้น ซึ่งทาง สพฐ.เองมีโครงการที่ช่วยพัฒนาครูอยู่แล้วหลายโครงการ เมื่อได้ภาคเอกชนมาร่วมด้วย ยิ่งเกิดประโยชน์แก่คุณครูที่ตั้งใจพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งประโยชน์สุดท้ายย่อมตกอยู่แก่นักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความเท่าเทียมทางการศึกษาต่อไป”


จึงนับว่าโครงการนี้มีส่วนในการจุดประกายให้ทุกฝ่ายร่วมมือกระตุ้นให้การปฏิรูปการศึกษาที่กําลังดําเนินอยู่สัมฤทธิผลเร็วขึ้น เพราะคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยที่ดี จะเชื่อมโยงกับการทําให้ประเทศไทยพร้อมที่จะก้าวสู่ยุค 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล