สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า มองไกลผลิตเด็กป้อนตลาดโลก

ต้องยอมรับว่าการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล จะต้องเริ่มต้นทันที เพราะโลกของการเรียนรู้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่องวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมต่าง ๆ

ผลเช่นนี้จึงทำให้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จึงเชิญสื่อมวลชนร่วม Open Houseเปิดโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) ที่เพิ่งจะเปิดภาคการศึกษาเมื่อกลางเดือนสิงหาคมผ่านมา เพื่อต้องการให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตร STEAM หลักสูตรบูรณาการการเรียนที่เน้นการเข้าถึง 5 ศาสตร์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์, ศิลปวิทยาการ และคณิตศาสตร์

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนนำความรู้หลาย ๆ ด้านมาต่อยอดในการแก้ปัญหา และคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

“ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น” ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า และรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า โรงเรียนเพิ่งจะเปิดการเรียนการสอนเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 โดยกำหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา พร้อมกับใช้หลักสูตร STEAM มาเสริมทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถเฉพาะตัวในด้านการทดลอง, การทำงานร่วมกัน, การใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงาน

“เพราะหลักสูตร STEAM พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่า สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงโลกในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์, อินเทอร์เน็ต, รถยนต์, ไฟฟ้า ล้วนเกิดจากประเทศที่ต่างนำกระบวนการเรียนการสอนทางด้าน STEAM มาใช้ทั้งสิ้น รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นประเทศต้นแบบสำหรับการเรียนการสอนทางด้านนี้”

“ดังนั้น โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า ที่เราเปิดสอนในปี 2560 จึงเปิดรับนักเรียนระดับเกรด 7 (ม.1) และเกรด 10 (ม.4) และแต่ละชั้นเรากำหนดให้มีนักเรียนไม่เกินห้องละ 25 คน สำหรับปีนี้มีนักเรียนทั้งสิ้น 120 คน แบ่งออกเป็นเกรด 7 ทั้งหมด 4 ห้องเรียน ตอนนี้มีนักเรียน 73 คน ส่วนเกรด 10 เปิด 2 ห้องเรียน และมีนักเรียน 47 คน ทั้งยังมีแผนจะขยายจำนวนนักเรียนต่อไปอีกในปีการศึกษา 2561 ขณะเดียวกันยังมีแผนที่จะรับนักเรียนเกรด 8 (ม.2)เพิ่มอีกระดับชั้นหนึ่งในปี 2561ซึ่งคาดว่าปีหน้าน่าจะมีนักเรียนประมาณ 200 คน”

“ผศ.ดร.สุพันธุ์” กล่าวต่อว่า ค่าแรกเข้าสำหรับค่าเทอมนักเรียนระดับเกรด 7, เกรด 8 และเกรด 10 ประมาณ 660,000 บาท/ปี ส่วนปีต่อไปจะอยู่ที่ 410,000 บาท/ปีและหลังจากจบการศึกษาทางโรงเรียนจะคืนค่าประกันความเสียหายและค่าอุปกรณ์การเรียนประมาณ 35,000 บาทให้กับนักเรียนทุกคน

“นอกจากจุดเด่นทางด้านการเรียนการสอนที่เราใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อ (STEM With Robotics) สำหรับการเรียนการสอน เรายังเปิดพื้นที่กิจกรรม ห้องเรียน ห้องแล็บ ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีที่นักเรียนทุกชั้นปีจะได้เรียนในทุกเทอม ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่มีความถนัดในสาขาพิเศษใด ๆ ก็ตาม เพราะเราต้องการให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยไม่จำกัดกรอบเฉพาะที่ตนเองถนัด แต่เราต้องทำให้การเรียนในแต่ละวิชาเป็นเรื่องสนุก”

“นักเรียนที่เข้ามาศึกษาที่ ร.ร.สาธิตฯ หลายคนมาพร้อมความสามารถพิเศษต่าง ๆ ทางโรงเรียนจึงมีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านดนตรี, ศิลปะ, กีฬา และหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแรงบันดาลใจให้นักเรียนเหล่านี้ไปพร้อม ๆ กัน รวมถึงการเชื่อมต่อกับกิจกรรมการแข่งขันในเวทีต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนที่มีศักยภาพมีพื้นที่เพื่อการแสดงออกในระดับที่สูงขึ้น”


“เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม-ออกแบบหุ่นยนต์ เพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนลงแข่งขันในกิจกรรม World Robot Olympiad (WRO) และกิจกรรม World Robot Games Thailand Championship (WRG) โดยเรายังคงต่อยอดนักเรียนที่มีความสามารถเหล่านี้ และด้านอื่น ๆ ให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติมากขึ้น เพื่อให้พวกเขากลายเป็นบุคคลต้นแบบที่จะก้าวต่อไปในระดับโลก”