SC ASSET ซื้อหุ้น 100% “เอฟเจ บีเคเค” ลุยพัฒนาธุรกิจโรงแรม

SC ASSET

SC ASSET ซื้อหุ้น 100% “เอฟเจ บีเคเค” ลุยพัฒนาธุรกิจโรงแรม พร้อมอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย “เอสซี แอสเสท ไฟว์” ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท รุกธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

วันที่ 30 กันยายน 2565 นายสมบูรณ์ คุปติมนัส เลขานุการบริษัท บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ SC รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ได้พิจารณาและมีมติให้บริษัท เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จํากัด (SCX) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุนในบริษัท เอฟเจ บีเคเค จํากัด (FJBKK) เพื่อพัฒนาธุรกิจโรงแรม โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ จํานวน 142 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 100%ส่งผลให้ FJBKK กลายสภาพเป็นบริษัทย่อย

โดยปัจจุบัน FJBKK มีทุนจดทะเบียน 1,420 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จํานวน 142 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยการลงทุนครั้งนี้ใช้กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัท

               

นอกจากนี้ได้อนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท เอสซี แอสเสท ไฟว์ จํากัด (SC ASSET FIVE COMPANY LIMITED) ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99%

SC ASSET ซื้อหุ้น 100% "เอฟเจ บีเคเค" ลุยพัฒนาธุรกิจโรงแรม