เวิลด์แบงก์ตั้งกองทุนตัวกลางทางการเงิน ช่วยประเทศสมาชิกรับมือวิกฤต

คลังเผยผลประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2565 ชี้ปัญหาโควิด รายได้เฉลี่ยของประชากรทั่วโลกลดกว่า 4% ลุยตั้งกองทุนตัวกลางทางการเงิน ช่วยประเทศสมาชิกรับมือวิกฤต

วันที่ 16 ตุลาคม 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Plenary Session) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา

Advertisement

รวมทั้งได้รับฟังถ้อยแถลงของนาย David Malpass ประธานธนาคารโลกและนาง Kristalina Georgieva กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เกี่ยวกับแนวนโยบายสนับสนุนประเทศสมาชิกของทั้งสององค์กรในการดำเนินการช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาในประเทศกำลังพัฒนา

นาย David Malpass ประธานธนาคารโลก กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อเนื่องทั้งในด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ และการศึกษา โดยรายได้เฉลี่ยของประชากรทั่วโลกลดลงกว่าร้อยละ 4 ในปี 2563 นอกจากนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการอ่อนค่าของสกุลเงินส่งผลในเชิงลบต่อการปรับใช้นโยบายการคลังเพื่อสนับสนุนการศึกษา สุขภาพ การดำเนินการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการเพิ่มขึ้นของหนี้ของประเทศที่มีรายได้ต่ำ

Advertisement

ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกธนาคารโลกได้จัดตั้งกองทุนตัวกลางทางการเงิน (Financial Intermediary Fund: FIF) สำหรับการป้องกัน การเตรียมพร้อม และการรับมือกับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต รวมทั้งธนาคารโลกเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกประสานงานและดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านอาหารโดยการเพิ่มการผลิตทั่วโลกและช่วยเหลือประเทศที่กำลังเผชิญปัญหาความมั่นคงด้านอาหาร

ขณะที่ นาง Kristalina Georgieva กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ กล่าวว่า ความท้าทายเร่งด่วนที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของโลกในวงกว้างคืออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากและมีความเห็นว่านโยบายทางการเงินควรมีความเข้มงวดขึ้น และนโยบายการคลังควรเป็นการให้ความช่วยเหลืออย่างตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาอาหารและเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ซึ่งควรนำมาปรับใช้ชั่วคราวเท่าที่จำเป็น

Advertisement

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนกับนาง Kristalina Georgieva กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เพื่อรับฟังรายงานเกี่ยวกับพัฒนาการของเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งได้หารือถึงบทบาทของ IMF ที่จะสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้หารือทวิภาคีกับ นาย Grant Robertson รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนิวซีแลนด์ เพื่อยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเงินระหว่างสองประเทศ โดยจะร่วมกันส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน นอกจากนี้ ได้หารือประเด็นความร่วมมือภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคที่ไทยผลักดันในช่วงการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล