TISCO จ่ายปันผล 7.75 บาท มูลค่า 6.2 พันล้านบาท

TISCO

TISCO จ่ายปันผล 7.75 บาท มูลค่า 6,205 ล้านบาท ชงขอมติประชุมผู้ถือหุ้น 17 เม.ย. กำหนดจ่ายวันที่ 10 พ.ค. 66

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 7.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 6,205 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 24 เมษายน 2566 ซึ่งจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 21 เมษายน 2566 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

               

โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวันที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร