ครม. ไฟเขียว โครงการสินเชื่ออาชีพอิสระ จากผลกระทบโควิดถึง มี.ค. 68

เงิน-โควิด

ครม.เห็นชอบรื้อหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่โดนพิษโควิด-19 เล่นงาน โดยขยายเวลาถึงมีนาคม 2568

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โรคโควิด-19 )

ทั้งนี้ขยายระยะเวลากู้เพิ่มอีก 2 ปี จากเดิมไม่เกิน 3 ปี เป็นไม่เกิน 5 ปี สิ้นสุดระยะเวลากู้วันที่ 24 มีนาคม 2568 เพื่อช่วยให้ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ตามกำหนด มีเวลาในการผ่อนชำระหนี้มากขึ้นและสามารถทยอยชำระหนี้ได้ตามศักยภาพ

โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่มีอาชีพอิสระ เช่น หาบเร่ แผงลอย ลูกจ้างภาคการเกษตร เป็นต้น ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นหรือภาระหนี้ที่ต้องชำระ เช่น สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือจำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉิน

Advertisement

รวมถึงป้องกันการผิดนัดชำระหนี้หรือพึ่งพาสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงหรือสินเชื่อนอกระบบ โดยวงเงินสินเชื่อรวม 40,000 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 20,000 ล้านบาท และ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท

ให้วงเงินสินเชื่อ 10,000 บาท/ราย และอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.10 /เดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 12 เดือน ปัจจุบัน ได้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ หรือสิ้นสุดการอนุมัติสินเชื่อแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2564

โดยข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 66 ธ.ออมสิน มียอดอนุมัติสินเชื่อ 1,980,464 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19,804.64 ล้านบาท และมียอดสินเชื่อคงค้าง 6,669 ล้านบาท ขณะที่ ธ.ก.ส. มียอดอนุมัติสินเชื่อจำนวน 913,548 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,086 ล้านบาท และมียอดสินเชื่อคงค้าง 2,349 ล้านบาท