กสิกรไทยแจ้ง ตลท. เข้าซื้อหุ้น บริษัท “มาโค เทคโนโลยี” สัดส่วน 75%

ธนาคารกสิกร

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ การเข้าซื้อหุ้นบริษัท มาโค เทคโนโลยี จำกัด ในสัดส่วน 75% ของจำนวนหุ้นจำหน่ายทั้งหมด ผ่านบริษัท กสิกร ซอฟต์ จำกัด เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีแก่กลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า

บริษัท กสิกร ซอฟต์ จำกัด (KASIKORN SOFT COMPANY LIMITED) (“Ksoft”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ธนาคารถือครองหุ้นทั้งหมดได้เข้าทำสัญญาซื้อหุ้นบริษัท มาโค เทคโนโลยี จำกัด (“บริษัท”) โดยเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในอัตรา 75% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัท มาโค เทคโนโลยี จำกัด ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้อยู่ภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 โตยมีรายละเอียดบริษัทดังนี้
ทุนจดทะเบียน : 8,250,000 บาท (ชำระแล้ว 8,250,000 บาท)

วัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจ : เพื่อประกอบธุรกิจสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

Advertisment