STARK บอร์ดเคาะปรับโครงสร้าง-เปลี่ยนผู้มีอำนาจลงนาม “อภิชาติ” ลาออกทุกตำแหน่ง

STARK

STARK แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ มติประชุมบอร์ดอนุมัติปรับโครงสร้างภายใน-เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ขณะที่ “อภิชาติ ตั้งเอกจิต” ขอลาออกทุกตำแหน่ง เร่งเดินหน้าสรรหา 4 ผู้บริหารเก้าอี้ว่าง ทั้ง “ซีอีโอ-ซีเอฟโอ-เลขานุการ-ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล”

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2566 อนุมัติการแต่งตั้งนายประสงค์ โสดาวัง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสมชัย สวัสดีผล โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนที่ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566

ขณะเดียวกัน ยังอนุมัติการปรับโครงสร้างภายในองค์กรของบริษัท โดยเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายอรรถพล วัชระไพโรจน์ จากเดิมตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เปลี่ยนแปลงเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ว่างลงต่อไป

นอกจากนี้ บอร์ดได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จากเดิม “นายอภิชาติ ตั้งเอกจิต และนายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท” แก้ไขเป็น “นายอรรถพล วัชระไพโรจน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอีกหนึ่งคน รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

อนึ่ง ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทเสร็จสิ้น นายอภิชาติ ตั้งเอกจิต ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และทุกตำแหน่งในบริษัท เนื่องจากติดภารกิจอื่นจึงอาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานแก่บริษัทในฐานะกรรมการได้อย่างเต็มที่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป


บริษัทจึงขอเรียนแจ้งการลาออกดังกล่าวมาพร้อมกันนี้ และบริษัทจะดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ว่างลงต่อไป